Duurzaam Wonen in de Vesting

Special verzorgd door werkgroep NVDM

Het zijn bijzondere tijden. De laatste maanden zal ieders aandacht zijn uitgegaan naar corona. Thuiswerken, binnen blijven, minder sociale contacten of misschien juist extra drukte vanwege een ‘vitaal beroep’. Ook de komende periode zal ons leven anders zijn dan wat we ‘normaal’ vonden. We hopen vooral dat u in goede gezondheid verkeert.

De bewonersavond in de Grote Kerk op 4 feb jl. is alweer even geleden. Door het coronavirus is de opvolging van de activiteiten van de werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Wonen (NVDM) anders gelopen dan gedacht. Toch is er ook veel wel gebeurd op het gebied van Duurzaam Wonen waarvan we u graag op de hoogte brengen via deze speciale Nieuwsbrief. 

DE ENERGIETRANSITIE

In de gemeente Gooise Meren is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Hierdoor moet veel gebeuren aan de energievraag in de gemeente. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Dit wordt “de energietransitie” genoemd. Deze doelstelling wordt ingevuld via 3 verschillende onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: 

 1. Zo veel mogelijk energie besparen
 2. Zo veel mogelijk duurzame energie opwekken
 3. Overgaan naar een aardgasvrije manier van verwarmen van woningen en gebouwen in 2050.

De energietransitie realiseren we door als overheid, bedrijven en bewoners nauw met elkaar samen te werken. Hiertoe is een strategisch convenant gesloten tussen de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Wattnu is de energiecoöperatie in Gooise Meren, een initiatief voor en door bewoners en zonder winstoogmerk. Om met elkaar nog meer impact te kunnen maken, gebruiken wij de kennis, kunde en slagkracht van Wattnu en zorgen we dat de vele goede ideeën en initiatieven uit de Vesting worden verbonden met Wattnu wanneer dat nuttig is. De werkgroepen zoals NVDM  zijn dus ‘empowered by Wattnu’. U kunt deze coöperatieve gedachte ook zelf ondersteunen door lid te worden van Wattnu. 

In deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen, succesvolle samenwerkingen en de wijze waarop ú daarvan kunt profiteren. 

ENERGIE BESPAREN

Glasproject in de Vesting

Uit de energiescans van Groene Grachten is gebleken dat het vervangen van het huidige glas door isolatieglas een eerste effectieve maatregel is. Deze maatregel vraagt om een collectieve aanpak omdat diverse aspecten extra aandacht vragen zoals het type en soort glas als ook het aspect van vergunningen. 

De eerste stap is inzicht verkrijgen in het type kozijnen en beglazing in relatie tot het bouwjaar van de woning. Om deze reden zijn Clara en Clementine begonnen met een inventarisatie van de woningen van bewoners die reeds aangaven geïnteresseerd te zijn in een collectieve aanpak. Vestingbewoner, architect en ervaringsdeskundige Kees van Uuden ondersteunt het team bij het maken van deze inventarisatie. Door de corona-omstandigheden is de inventarisatie helaas halverwege tijdelijk stil komen te liggen. Echter, de komende weken gaan Clara en Clementine weer op pad met checklijsten en fotocamera. Uitsluitend in overleg met de bewoners worden foto’s gemaakt van de betreffende kozijnen. Aan de hand van de bevindingen van deze inventarisatie kan gekeken worden naar de mogelijkheden, een eerste kostenindicatie en op welke wijze het glasteam van geïnteresseerde bewoners verder vorm kan krijgen.

Energiecoaching

Tijdens de bewonersavond bestond veel interesse in een gesprek met een van de vrijwillige energiecoaches van Wattnu. De historische woningen in de Vesting vereisten aanvullende kennis bij de energiecoaches. Direct na de bewonersavond is een “Masterclass historische panden” georganiseerd voor een team van bestaande coaches. Voor het praktijkonderdeel van de training heeft een aantal Vestingbewoners hun woning beschikbaar gesteld. Het was ontzettend leuk om te zien hoe snel we dit met elkaar hebben kunnen oppakken. Op dit moment staan weer drie Vestingbewoners in de startblokken om, zodra de coronamaatregelen het toelaten, de training tot energiecoach te gaan volgen.  

Online energiegesprek met waardebon t.w.v. €50,-

Wattnu lanceert deze week een hele mooie actie om inwoners te helpen bij het nemen van kleine maatregelen en bij het aanpassen van gedrag om energie te besparen (zie ook het artikel in het NaarderNieuws van 13 mei jl.). Veel relatief kleine maatregelen zijn goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. In veel huishoudens is het mogelijk om met slechts enkele kleine investeringen en door meer energiebewust te zijn 10% op het energieverbruik te besparen. 

Als u wilt weten met welke kleine maatregelen u energie kunt besparen, vraag dan een gratis online energiegesprek aan. In dit video- of telefoongesprek met een energiecoach wordt gekeken welke kleine maatregelen voor u en uw woning relevant zijn. Energiecoaches zijn vrijwillige medebewoners die hiertoe een aantal trainingen hebben gevolgd.

Het leuke van dit gesprek is dat u niet alleen informatie krijgt over wat u eenvoudig zelf kunt doen. Na afloop van het gesprek ontvangt u ook nog een waardebon t.w.v. € 50,- en een ludieke placemat met bespaartips. Met deze waardebon kunt u direct de daad bij het woord voegen en producten uitzoeken op energiebespaarshop.nl

U kunt zich nu voor het online gesprek aanmelden. Wees er snel bij; slechts een gelimiteerd aantal van 1000 waardebonnen is in onze gemeente beschikbaar!  

OPWEKKEN VAN ENERGIE

Zonnepanelen op uw dak

Het mooie weer van de afgelopen tijd maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk! De laatste weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren. Wattnu organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Na een uitgebreide leverancierselectie is Groenpand als beste leverancier uit de bus gekomen. De collectieve inkoopactie gaat eind mei van start. Vanwege de coronamaatregelen wordt een online video-informatie avond georganiseerd op 28 mei a.s. waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Houd voor deze actie ook de website van Wattnu en het NaarderNieuws in de gaten. 

Collectieve zonnestroom: postcoderoos

Na de succesvolle installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en het Vitus College, worden op korte termijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de roeivereniging aan de Thierensweg. Dit is een zogenaamd postcoderoosproject. Bewoners in het postcodegebied van de roeivereniging of in een van de aangrenzende postcodegebieden (o.b.v. de 4 cijfers van de postcode) kunnen deelnemen aan dit project. Het betekent dat u als bewoner een aantal van de panelen kunt adopteren en gebruiken voor de verduurzaming van uw eigen stroomverbruik. 

De Vesting ligt in dit postcodegebied. Voor dit project wordt echter voorrang verleend aan de leden van de roeivereniging woonachtig in de betreffende postcodegebieden én aan bewoners die op de wachtlijst staan vanuit eerdere postcoderoosprojecten. De verwachting is dat dit project reeds is voorzien van voldoende interesse. 

Heeft u interesse en bent u er de volgende keer graag als eerste bij, meld u zich dan nu alvast aan.

Concept Regionale Energiestrategie is opgesteld

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar in de regio Noord-Holland-Zuid duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland-Zuid en stelt als onderdeel van Gooi- en Vechtstreek een ‘eigen’ deel-RES op. Het eerste concept is in maart 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse partijen, waaronder betrokken bewoners uit onze wijk, hebben meegedacht over en meegewerkt aan de totstandkoming van deze strategie. Een aantal van deze partijen werkt het concept nu verder uit tot een definitieve versie die de gemeenteraad naar verwachting in maart 2021 zal vaststellen. 

Als u wilt weten wat in het concept-RES van onze regio beschreven staat, dan kunt u dit bekijken op energieregionhz.nl/conceptres. In het NaarderNieuws van 6 mei jl. staat tevens een interessant artikel over de RES van Gooise Meren.

DUURZAME WARMTE

Waterstof voor Naarden-Vesting

Na de bijeenkomst in de Grote Kerk is de werkgroep NVDM in nauwe samenwerking met Wattnu gestart met de voorbereidingen van dit project. Een werkgroep van betrokken partijen is opgezet om te onderzoeken in hoeverre de ideeën haalbaar zijn. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich aangemeld om hun steentje bij te dragen. Deze bewoners vormen in eerste instantie een klankbordgroep. Binnenkort vindt een eerste meeting plaats met de deelnemers om de rol van de klankbordgroep met elkaar te bespreken. 

Inmiddels is tevens contact gelegd met verschillende marktpartijen en stakeholders die mogelijk een rol willen en kunnen spelen in het onderzoek. De doelstelling is om voor het einde van zomer 2020 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren teneinde te onderzoeken of de ambitie van dit project – ‘Naarden-Vesting als eerste vestingstad ter wereld CO2-neutraal op basis van wonen, verwarmen, rijden op basis van groene waterstof’ – haalbaar is. Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek wordt een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Holland.

Aquathermie in Muiderberg 

Naarden-Vesting is in onze gemeente niet het enige project op het gebied van aardgasloze verwarming. In Muiderberg doet zich een koppelkans voor door geplande renovatiewerkzaamheden aan het riool waardoor de aanleg van een warmtenet gecombineerd kan worden met deze werkzaamheden. De ligging van Muiderberg aan het IJmeer geeft realistische mogelijkheden voor het benutten van warmte uit het IJmeer (aquathermie). De relatief nieuwe wijk Buitendijke is geschikt als pilot voor het aanleggen van een warmtenet, aangezien de woningen al van goede isolatie zijn voorzien. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met Wattnu en bewoners uit Muiderberg subsidie aangevraagd bij Binnenlandse Zaken voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Als u wilt weten wat gaat gebeuren in de wijk Buitendijke in Muiderberg, lees dan dit artikel in het MuiderNieuws.

Transitievisie Warmte (TVW)

De twee boven genoemde pilots zijn onderdeel van de Transitievisie Warmte die door de gemeente wordt opgesteld. In deze visie wordt door de gemeente aangegeven welke wijken al voor 2030 overgaan op duurzame warmte en welke bron hiervoor realistisch is. Naast aquathermie en waterstof worden ook andere mogelijkheden onderzocht, waaronder het gebruik van aardwarmte (geothermie). De definitieve versie is eind 2021 beschikbaar.

VERVOLG

Met het versoepelen van de coronamaatregelen komt ook meer ruimte om alle activiteiten weer op te pakken. 

Mocht u zelf ideeën, vragen of suggesties hebben, we horen het graag via vesting@wattnu.org

De werkgroep NVDM,

Clara, Clementine, Jort en Thomas

Gooise Kust

Op maandag 9 maart jl. is de ‘Concept Visie Aan de Gooise Kust’ gepresenteerd. Wij hebben daarmee het punt bereikt waarop al het voorbereidende werk door gemeente, adviseurs en bewoners van Gooise Meren, in een Visie concept document is vastgelegd. Wij bewoners hebben nogmaals tot en met 13 maart de gelegenheid om onze reactie te geven op het voorliggende document.

Het betreft onze mooie kust, een waardevol goed, dat onze aandacht zeker verdiend.

Voor diegenen die nog niet betrokken zijn bij dit onderwerp maar zich nog wel op een snelle wijze enigszins op de hoogte willen stellen treft u hieronder kort door de bocht bevindingen:

OKRA Landschapsarchitecten adviseert gemeente Gooise Meren om te kiezen voor:

 • 1.      behoud en bescherming van landschap, natuur en cultuurhistorie. 
 • 2.      behoud en ontwikkeling van het routenetwerk voor wandelaar, fietser, kano en sloep.
 • 3.      behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. 
 • 4.      behoud en verdere optimalisatie van het natuur- en recreatiegebied Naarderbos; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatiegebied Naarderbos. 
 • 5.      om als gemeente aan de oeverlijn van het IJsselmeer beter aan te haken bij de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer 2050.
 • 6.      om beter samen te werken met bedrijven en inwoners om kansen voor het kustgebied echt te kunnen pakken. 

Verder is het belang vastgesteld van het hebben van een visie en een uitvoeringsplan. Een groot aantal  partijen  heeft invloed op onze Gooise Kust. Te noemen zijn Metropool Regio Amsterdam, Natura 2000, de negen deelnemende organisaties van het Blauwe Hart, de provincie en het Rijk. Over wat er zou moeten / kunnen gebeuren wordt, ter geruststelling van velen, gesproken in termen van kwalitatief hoogwaardig, behoud van cultuur en natuur en  het ‘Gooise Minderen’.

Via deze link vindt u een drietal sterk ingekorte excerpten bedoeld om aan te geven waar het visie document over gaat. Bedoeld om uw interesse te wekken en in de gelegenheid te stellen indien gewenst alsnog uw reactie op de inhoud te delen met onze gemeente via het reactie formulier.

Onderstaand de planning; waar staan we en welke stappen volgen wanneer.

Bewonersplatform Naarden Vesting

Paul Boerma

Waar bevinden wij ons in het proces?

WanneerWatWaar Rol
9 maart 2020Bijeenkomst presentatie concept visie Aan de Gooise KustArsenaal
Events
Reageren mogelijk
9 t/m 13maart 2020Reactieperiode concept visie Aan de Gooise KustReageren mogelijk
18 maart 2020Thema-uur raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Start besluitvormingsfase

WanneerWatWaar Rol
27 mei 2020 Politieke avond gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune en inspreken mogelijk (maximaal 2 minuten op aanvraag)
10 juni 2020Meningsvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune
1 juli 2020Besluitvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Algemene Leden Vergadering

Alle leden van het bewonersplatform zijn van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2018. De vergadering vindt plaats in De Mess (en bij hoge opkomst in het gemeentehuis in Bussum) van 20.30 tot 21.30 uur.

Aangezien we op 19 september jl. uitgebreide presentaties hebben gehouden over onze activiteiten in het verleden, heden en de toekomst, zullen we ons deze avond beperken tot het afleggen van rekening en verantwoording afleggen over het in 2017 gevoerde beleid. Ook zullen mutaties in het bestuur voorgelegd worden aan de leden.

De komende maanden wordt u op de hoogte gehouden van diverse thema-avonden, die het Bewonersplatform organiseert voor haar leden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan middels deze link.

Thema avond Passantenhaven

Op 26 september heeft een thema-avond plaatsgevonden over de Passantenhaven.

Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Tijdens de politieke avond in het kader van het vaststellen van de visie Passantenhaven op 18 april 2018 bleek dat raadsleden voorafgaand aan het vaststellen van de visie behoefte hadden te worden geïnformeerd over besluitvorming die in het verleden al over het gebiedsprogramma heeft plaatsgevonden. Hierop zegde wethouder Sanderse toe een thema-avond te organiseren om in deze informatiebehoefte te voorzien, waarbij tevens inhoudelijk op het gebiedsprogramma en de passantenhaven in het bijzonder zal worden ingegaan.

De raad had met name over de volgende onderwerpen vragen:

 • Verkeerskundig effect toename brugopeningen
 • Beheer en exploitatie passantenhaven
 • Parkeren vrachtauto’s, bussen en personenauto’s.

Tijdens de thema-avond is inhoudelijk op deze onderwerpen ingegaan. De aanleg van de passantenhaven heeft binnen het gebiedsprogramma een heel duidelijke relatie met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. De provincie Noord-Holland is trekker van dit project. Op de thema-avond was ook gedeputeerde Tekin van de provincie aanwezig om het belang van dit project te vertegenwoordigen. Behalve een vertegenwoordiger van de provincie was ook de heer Van Zanten van de regio Gooi en Vechtstreek aanwezig.

Bekijk de presentatie

Denk mee over het horecabeleid Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wil haar horecabeleid actualiseren. Het gaat in horecabeleid om heel uiteenlopende aspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, levendigheid, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving maar natuurlijk ook ondernemerschap en gastvrijheid.

Bij het actualiseren van ons horecabeleid wil de gemeente graag de ervaringen en kennis van horecaondernemers en inwoners benutten. Wat zijn de wensen en waar liggen er kansen? En met welke actuele ontwikkelingen en trends moeten we rekening houden?

Wilt u ook meedenken, kom dan op woensdagochtend 17 oktober naar de Ronde Tafelgesprekken in het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum. Het bijzondere van de gesprekken is dat ondernemers, inwoners en medewerkers van de gemeente samen aan tafel zitten en van gedachten wisselen. De gesprekken worden begeleid door Seinpost Adviesbureau.  Twee afgevaardigden uit het bewonersplatform zullen aanwezig zijn.

Twee aparte ronden

Als het om horeca gaat, zijn er natuurlijk verschillen tussen de ene en de andere plek in Gooise Meren. Daarmee willen we in het beleid rekening houden. Daarom zijn er op 17 oktober twee aparte ronden:

 • Eerst is er een Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Bussum. Dat gesprek duurt van 9.00 tot 10.30 uur.
 • Daarna volgt het Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Naarden, Muiden en Muiderberg. Dat gesprek duurt van 11.15 tot 12.45 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl. Wij verzoeken u om daarbij ook aan te geven bij welke van de twee Ronde Tafelgesprekken u aanwezig wilt zijn.

Albert Heijn blijft voorlopig open

Omdat de dreigende sluiting van de AH in de Vesting ook een politiek probleem is, heeft het bewonersplatform contact gezocht met een van de leden van de gemeenteraad, Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA, ook in Naarden woonachtig. Onmiddellijk heeft zij een aantal vragen hierover aan B&W gesteld. Daarop kreeg ze snel antwoord. Vragen en antwoorden staan hier.

Voorlopig hoeven we ons als bewoners dus geen zorgen te maken, maar het blijft de vraag of Ahold deze vestiging op den duur ook zal aanhouden. Waakzaamheid geboden.

Ontwikkeling passantenhaven

Nieuws over de Passantenhaven vanuit Provincie Noord-Holland: klik hier.

In maart 2018 is vanuit de Bewonersplatforms Naarden-Vesting, Parkwijk Naarden en Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven is een brief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente om vooral goed na te denken over de bijkomende aspecten bij de ontwikkeling van een Passantenhaven. Zo zal bijvoorbeeld de roeivereniging niet voort kunnen bestaan en zullen verkeersopstoppingen bij de bruggen en parkeerproblemen in de vesting ontstaan.

Als bovenstaande punten goed worden uitgewerkt, dan pas kan de Passantenhaven een succes worden.

Lees hier de brief: brief passantenhaven

Evenementen in de vesting

Onlangs hebben we weer enkele succesvolle evenementen in Naarden-Vestig mogen beleven. De Nacht van Naarden op 13 april is zeer geslaagd  geweest, we bedanken de organisatoren hiervoor. Ook Koningsdag was een feestelijke dag met gelukkig mooi weer.

Nog geen jaar open, maar zaterdag 19 mei stond alweer de 100e voorstelling op de planken bij podium deMess. Deze Naardense culturele plek staat bol van de evenementen. Van historisch cafe tot cabaret, van klassieke muziek tot een documentaire, van een kindervoorstelling tot een politieke avond, van expositie tot marktcafe!

De Wallenloop is een week verschoven en zal in tegenstelling tot de vermelding op de kalender op zondag 27 mei in de ochtend plaatsvinden.

Op 3 juni vindt de eerste vestingzondag van dit jaar plaats: ‘Naarden presenteert’. De Marktstraat en Cattenhagestraat zullen voetgangersgebied zijn met kraampjes en terrassen.

Bekijk hier de gehele evenementenkalender voor de komende maanden.