Algemene Leden Vergadering op 14 september 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s.

Verdere informatie volgt zodra meer bekend is over de dan geldende coronamaatregelen.

Tijd: 19.30-21.00 uur

U kunt zich hieronder aanmelden om bij de ALV aanwezig te zijn.

Ik kom alleenmet 2 personen

heermevrouw

Duurzaam Wonen in de Vesting

Special verzorgd door werkgroep NVDM

Het zijn bijzondere tijden. De laatste maanden zal ieders aandacht zijn uitgegaan naar corona. Thuiswerken, binnen blijven, minder sociale contacten of misschien juist extra drukte vanwege een ‘vitaal beroep’. Ook de komende periode zal ons leven anders zijn dan wat we ‘normaal’ vonden. We hopen vooral dat u in goede gezondheid verkeert.

De bewonersavond in de Grote Kerk op 4 feb jl. is alweer even geleden. Door het coronavirus is de opvolging van de activiteiten van de werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Wonen (NVDM) anders gelopen dan gedacht. Toch is er ook veel wel gebeurd op het gebied van Duurzaam Wonen waarvan we u graag op de hoogte brengen via deze speciale Nieuwsbrief. 

DE ENERGIETRANSITIE

In de gemeente Gooise Meren is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Hierdoor moet veel gebeuren aan de energievraag in de gemeente. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Dit wordt “de energietransitie” genoemd. Deze doelstelling wordt ingevuld via 3 verschillende onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn: 

 1. Zo veel mogelijk energie besparen
 2. Zo veel mogelijk duurzame energie opwekken
 3. Overgaan naar een aardgasvrije manier van verwarmen van woningen en gebouwen in 2050.

De energietransitie realiseren we door als overheid, bedrijven en bewoners nauw met elkaar samen te werken. Hiertoe is een strategisch convenant gesloten tussen de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Wattnu is de energiecoöperatie in Gooise Meren, een initiatief voor en door bewoners en zonder winstoogmerk. Om met elkaar nog meer impact te kunnen maken, gebruiken wij de kennis, kunde en slagkracht van Wattnu en zorgen we dat de vele goede ideeën en initiatieven uit de Vesting worden verbonden met Wattnu wanneer dat nuttig is. De werkgroepen zoals NVDM  zijn dus ‘empowered by Wattnu’. U kunt deze coöperatieve gedachte ook zelf ondersteunen door lid te worden van Wattnu. 

In deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen, succesvolle samenwerkingen en de wijze waarop ú daarvan kunt profiteren. 

ENERGIE BESPAREN

Glasproject in de Vesting

Uit de energiescans van Groene Grachten is gebleken dat het vervangen van het huidige glas door isolatieglas een eerste effectieve maatregel is. Deze maatregel vraagt om een collectieve aanpak omdat diverse aspecten extra aandacht vragen zoals het type en soort glas als ook het aspect van vergunningen. 

De eerste stap is inzicht verkrijgen in het type kozijnen en beglazing in relatie tot het bouwjaar van de woning. Om deze reden zijn Clara en Clementine begonnen met een inventarisatie van de woningen van bewoners die reeds aangaven geïnteresseerd te zijn in een collectieve aanpak. Vestingbewoner, architect en ervaringsdeskundige Kees van Uuden ondersteunt het team bij het maken van deze inventarisatie. Door de corona-omstandigheden is de inventarisatie helaas halverwege tijdelijk stil komen te liggen. Echter, de komende weken gaan Clara en Clementine weer op pad met checklijsten en fotocamera. Uitsluitend in overleg met de bewoners worden foto’s gemaakt van de betreffende kozijnen. Aan de hand van de bevindingen van deze inventarisatie kan gekeken worden naar de mogelijkheden, een eerste kostenindicatie en op welke wijze het glasteam van geïnteresseerde bewoners verder vorm kan krijgen.

Energiecoaching

Tijdens de bewonersavond bestond veel interesse in een gesprek met een van de vrijwillige energiecoaches van Wattnu. De historische woningen in de Vesting vereisten aanvullende kennis bij de energiecoaches. Direct na de bewonersavond is een “Masterclass historische panden” georganiseerd voor een team van bestaande coaches. Voor het praktijkonderdeel van de training heeft een aantal Vestingbewoners hun woning beschikbaar gesteld. Het was ontzettend leuk om te zien hoe snel we dit met elkaar hebben kunnen oppakken. Op dit moment staan weer drie Vestingbewoners in de startblokken om, zodra de coronamaatregelen het toelaten, de training tot energiecoach te gaan volgen.  

Online energiegesprek met waardebon t.w.v. €50,-

Wattnu lanceert deze week een hele mooie actie om inwoners te helpen bij het nemen van kleine maatregelen en bij het aanpassen van gedrag om energie te besparen (zie ook het artikel in het NaarderNieuws van 13 mei jl.). Veel relatief kleine maatregelen zijn goedkoop en makkelijk uitvoerbaar, zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. In veel huishoudens is het mogelijk om met slechts enkele kleine investeringen en door meer energiebewust te zijn 10% op het energieverbruik te besparen. 

Als u wilt weten met welke kleine maatregelen u energie kunt besparen, vraag dan een gratis online energiegesprek aan. In dit video- of telefoongesprek met een energiecoach wordt gekeken welke kleine maatregelen voor u en uw woning relevant zijn. Energiecoaches zijn vrijwillige medebewoners die hiertoe een aantal trainingen hebben gevolgd.

Het leuke van dit gesprek is dat u niet alleen informatie krijgt over wat u eenvoudig zelf kunt doen. Na afloop van het gesprek ontvangt u ook nog een waardebon t.w.v. € 50,- en een ludieke placemat met bespaartips. Met deze waardebon kunt u direct de daad bij het woord voegen en producten uitzoeken op energiebespaarshop.nl

U kunt zich nu voor het online gesprek aanmelden. Wees er snel bij; slechts een gelimiteerd aantal van 1000 waardebonnen is in onze gemeente beschikbaar!  

OPWEKKEN VAN ENERGIE

Zonnepanelen op uw dak

Het mooie weer van de afgelopen tijd maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk! De laatste weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren. Wattnu organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Na een uitgebreide leverancierselectie is Groenpand als beste leverancier uit de bus gekomen. De collectieve inkoopactie gaat eind mei van start. Vanwege de coronamaatregelen wordt een online video-informatie avond georganiseerd op 28 mei a.s. waarvoor u zich nu kunt inschrijven. Houd voor deze actie ook de website van Wattnu en het NaarderNieuws in de gaten. 

Collectieve zonnestroom: postcoderoos

Na de succesvolle installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en het Vitus College, worden op korte termijn zonnepanelen geplaatst op het dak van de roeivereniging aan de Thierensweg. Dit is een zogenaamd postcoderoosproject. Bewoners in het postcodegebied van de roeivereniging of in een van de aangrenzende postcodegebieden (o.b.v. de 4 cijfers van de postcode) kunnen deelnemen aan dit project. Het betekent dat u als bewoner een aantal van de panelen kunt adopteren en gebruiken voor de verduurzaming van uw eigen stroomverbruik. 

De Vesting ligt in dit postcodegebied. Voor dit project wordt echter voorrang verleend aan de leden van de roeivereniging woonachtig in de betreffende postcodegebieden én aan bewoners die op de wachtlijst staan vanuit eerdere postcoderoosprojecten. De verwachting is dat dit project reeds is voorzien van voldoende interesse. 

Heeft u interesse en bent u er de volgende keer graag als eerste bij, meld u zich dan nu alvast aan.

Concept Regionale Energiestrategie is opgesteld

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar in de regio Noord-Holland-Zuid duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland-Zuid en stelt als onderdeel van Gooi- en Vechtstreek een ‘eigen’ deel-RES op. Het eerste concept is in maart 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse partijen, waaronder betrokken bewoners uit onze wijk, hebben meegedacht over en meegewerkt aan de totstandkoming van deze strategie. Een aantal van deze partijen werkt het concept nu verder uit tot een definitieve versie die de gemeenteraad naar verwachting in maart 2021 zal vaststellen. 

Als u wilt weten wat in het concept-RES van onze regio beschreven staat, dan kunt u dit bekijken op energieregionhz.nl/conceptres. In het NaarderNieuws van 6 mei jl. staat tevens een interessant artikel over de RES van Gooise Meren.

DUURZAME WARMTE

Waterstof voor Naarden-Vesting

Na de bijeenkomst in de Grote Kerk is de werkgroep NVDM in nauwe samenwerking met Wattnu gestart met de voorbereidingen van dit project. Een werkgroep van betrokken partijen is opgezet om te onderzoeken in hoeverre de ideeën haalbaar zijn. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich aangemeld om hun steentje bij te dragen. Deze bewoners vormen in eerste instantie een klankbordgroep. Binnenkort vindt een eerste meeting plaats met de deelnemers om de rol van de klankbordgroep met elkaar te bespreken. 

Inmiddels is tevens contact gelegd met verschillende marktpartijen en stakeholders die mogelijk een rol willen en kunnen spelen in het onderzoek. De doelstelling is om voor het einde van zomer 2020 een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren teneinde te onderzoeken of de ambitie van dit project – ‘Naarden-Vesting als eerste vestingstad ter wereld CO2-neutraal op basis van wonen, verwarmen, rijden op basis van groene waterstof’ – haalbaar is. Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek wordt een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Holland.

Aquathermie in Muiderberg 

Naarden-Vesting is in onze gemeente niet het enige project op het gebied van aardgasloze verwarming. In Muiderberg doet zich een koppelkans voor door geplande renovatiewerkzaamheden aan het riool waardoor de aanleg van een warmtenet gecombineerd kan worden met deze werkzaamheden. De ligging van Muiderberg aan het IJmeer geeft realistische mogelijkheden voor het benutten van warmte uit het IJmeer (aquathermie). De relatief nieuwe wijk Buitendijke is geschikt als pilot voor het aanleggen van een warmtenet, aangezien de woningen al van goede isolatie zijn voorzien. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met Wattnu en bewoners uit Muiderberg subsidie aangevraagd bij Binnenlandse Zaken voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Als u wilt weten wat gaat gebeuren in de wijk Buitendijke in Muiderberg, lees dan dit artikel in het MuiderNieuws.

Transitievisie Warmte (TVW)

De twee boven genoemde pilots zijn onderdeel van de Transitievisie Warmte die door de gemeente wordt opgesteld. In deze visie wordt door de gemeente aangegeven welke wijken al voor 2030 overgaan op duurzame warmte en welke bron hiervoor realistisch is. Naast aquathermie en waterstof worden ook andere mogelijkheden onderzocht, waaronder het gebruik van aardwarmte (geothermie). De definitieve versie is eind 2021 beschikbaar.

VERVOLG

Met het versoepelen van de coronamaatregelen komt ook meer ruimte om alle activiteiten weer op te pakken. 

Mocht u zelf ideeën, vragen of suggesties hebben, we horen het graag via vesting@wattnu.org

De werkgroep NVDM,

Clara, Clementine, Jort en Thomas

Gooise Kust

Op maandag 9 maart jl. is de ‘Concept Visie Aan de Gooise Kust’ gepresenteerd. Wij hebben daarmee het punt bereikt waarop al het voorbereidende werk door gemeente, adviseurs en bewoners van Gooise Meren, in een Visie concept document is vastgelegd. Wij bewoners hebben nogmaals tot en met 13 maart de gelegenheid om onze reactie te geven op het voorliggende document.

Het betreft onze mooie kust, een waardevol goed, dat onze aandacht zeker verdiend.

Voor diegenen die nog niet betrokken zijn bij dit onderwerp maar zich nog wel op een snelle wijze enigszins op de hoogte willen stellen treft u hieronder kort door de bocht bevindingen:

OKRA Landschapsarchitecten adviseert gemeente Gooise Meren om te kiezen voor:

 • 1.      behoud en bescherming van landschap, natuur en cultuurhistorie. 
 • 2.      behoud en ontwikkeling van het routenetwerk voor wandelaar, fietser, kano en sloep.
 • 3.      behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. 
 • 4.      behoud en verdere optimalisatie van het natuur- en recreatiegebied Naarderbos; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatiegebied Naarderbos. 
 • 5.      om als gemeente aan de oeverlijn van het IJsselmeer beter aan te haken bij de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer 2050.
 • 6.      om beter samen te werken met bedrijven en inwoners om kansen voor het kustgebied echt te kunnen pakken. 

Verder is het belang vastgesteld van het hebben van een visie en een uitvoeringsplan. Een groot aantal  partijen  heeft invloed op onze Gooise Kust. Te noemen zijn Metropool Regio Amsterdam, Natura 2000, de negen deelnemende organisaties van het Blauwe Hart, de provincie en het Rijk. Over wat er zou moeten / kunnen gebeuren wordt, ter geruststelling van velen, gesproken in termen van kwalitatief hoogwaardig, behoud van cultuur en natuur en  het ‘Gooise Minderen’.

Via deze link vindt u een drietal sterk ingekorte excerpten bedoeld om aan te geven waar het visie document over gaat. Bedoeld om uw interesse te wekken en in de gelegenheid te stellen indien gewenst alsnog uw reactie op de inhoud te delen met onze gemeente via het reactie formulier.

Onderstaand de planning; waar staan we en welke stappen volgen wanneer.

Bewonersplatform Naarden Vesting

Paul Boerma

Waar bevinden wij ons in het proces?

WanneerWatWaar Rol
9 maart 2020Bijeenkomst presentatie concept visie Aan de Gooise KustArsenaal
Events
Reageren mogelijk
9 t/m 13maart 2020Reactieperiode concept visie Aan de Gooise KustReageren mogelijk
18 maart 2020Thema-uur raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Start besluitvormingsfase

WanneerWatWaar Rol
27 mei 2020 Politieke avond gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune en inspreken mogelijk (maximaal 2 minuten op aanvraag)
10 juni 2020Meningsvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune
1 juli 2020Besluitvormende Raad gemeentehuisGemeentehuis Gooise MerenToehoorder op publieke tribune

Politiebericht maart 2020

Door Robin Vlug

Lieve mensen,

Het is een hele drukke periode (geweest), de vakantie hebben wij achter de rug en er is veel gebeurd in dit mooie Vestingstadje.

Hieronder volgt een aantal incidenten, maar ook een korte voorlichting (wederom). Ook wil ik u attenderen op het feit dat als u online aangifte doet, dit zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Daarbij kunt u gebruik maken (voor uzelf) van de vragen: Wie, Wat, Waar, Hoe, Waarmee. Denk ook aan serie nummers, foto’s, inscripties en overige informatie. Bij camerabeelden danwel bekende dader is het niet mogelijk om online aangifte te doen.

Voorbeeld: inbraak schuur.

– wanneer is het gebeurd inclusief tijdstippen

– wat is er weg genomen inclusief serie nummers

– Waar lagen de weggenomen goederen

– Hoe is de schuur binnen getreden: openbreken raam/ deur

– Waarmee is de schuur open gebroken (breekijzer o.i.d.)

Ik wil u bedanken voor het melden van allerlei diverse verdachte situaties. Deze zijn in februari zo ontzettend veel dat ik deze niet apart benoem in het verslag. Blijf alstublieft zo doorgaan!!

Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van geheel februari:

Vesting

Op 21 februari is er een verdachte situatie gemeld. Hierbij hebben wij inzet gepleegd, maar helaas niemand aangetroffen.

Naarderbos

In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

Ministerpark

In de nacht van 7 op 8 februari is er een schuur opengebroken aan de Van Tienhovenlaan. Hierbij is er een buitenboordmotor weggenomen en tevens zijn er bijbehorende benzinetankjes weggenomen.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

Aan de Beethovenlaan heeft op 6 februari in de avonduren een woninginbraak plaats gevonden. Het is nog altijd onbekend wat er is weg genomen. De gehele woning is behoorlijk doorzocht.

In dezelfde staat heeft er tussen 9 en 10 februari ook een woninginbraak plaats gevonden, weliswaar zijn de daders toen niet binnen geweest en is het gebleven bij een poging.

Op 14 februari heeft er een woningoverval plaats gevonden aan de Dr. Anton v.d. Horstlaan. Hierbij zijn verdachten op heterdaad aangehouden na een mooie actie van diverse collega’s. Dit heeft u ook in het Naardernieuws kunnen lezen. Voor degene die dit ontgaan is, heb ik het bijgevoegd bij dit bestand.

Eerste bijeenkomst over duurzaamheid in de Vesting: een avond van ontdekkingen

Door: Thomas Hofhuis (buurtteam NVDM)

Daar was het dan. De eerste bijeenkomst van een team van bewoners die zich binnen Naarden Vesting bezighouden met Verduurzaming. Alles in het kader van de energietransitie waar ook de Gemeente Gooise Meren de komende achttien maanden haar beleidsplan klaar moet hebben. Hoe gaan we dat in elkaar zetten in een Vesting met al die karakteristieke monumenten? Wel, een ding is duidelijk: met behoud van het karakter, van de uitstraling van dit totale monument.

Dit team van vrijwillige betrokken bewoners heeft de naam Naarden Vesting Duurzaam Monument bedacht, een Missie en een Visie geschreven. En onder de vlag van het Bewonersplatform Naarden Vesting werd deze eerste avond over Duurzaamheid en Energietransitie georganiseerd. Op 4 februari. Maar liefst 140 aangemelde bewoners waren er getuige van hoe Platform voorzitter Boenk van Marle een ieder welkom heette en uitnodigde mee te doen aan een open debat. Hij was trots. Ook moderator Peter van Steensel, heel enthousiast ingezet voor deze avond, daagde een ieder uit mee te doen, te stemmen, vragen te stellen en met name “te komen met van alles en nog wat dat we samen kunnen delen.” Dat was wellicht het meest belangrijk: kennis en ervaringen uitwisselen, delen met elkaar en samen komen tot een volgende niveau van denken en handelen als het gaat om een antwoord op de vraag “Hoe gaan we dat straks allemaal doen? Van het gas af, Wind, Zon….Waterstof.”

De avond was bedoeld om mensen allereerst een kijkje te geven in een dossier dat lang niet voor iedereen duidelijk is. Wat betekent een en ander nu, wat wil en doet de overheid, en met name in de Vesting: “Wat mag er wel en vooral, wat mag er niet?”

Clara Thomas, een van de initiatiefneemsters van het Vesting Duurzaamheid team, stelde de verschillende leden van “haar” team voor en gaf aan dat de focus de eerste tijd met name ligt op de dingen die wat dichterbij liggen. Om maar te noemen: “Hoe kunnen we minder energie gebruiken?” Later kan verder gegaan worden op “Kunnen we andere energie gebruiken?”, “Kunnen we gezamenlijk, collectief tot afspraken komen als het gaat om verbouwen, isoleren, energie inkopen of zelfs van bron veranderen.” En bij alle verschillende presentaties en de vragen rondjes daarna ging het met name om “vertel wat je weet, deel het met elkaar en laten we eens kijken wat we van elkaar kunnen leren.” Met een ideologisch fundament natuurlijk. We hebben de wereld niet cadeau van onze ouders, maar te leen van onze (klein)kinderen.

Heel veel bewoners in de Vesting – zo was al snel helder – hebben de afgelopen decennia van alles gewild en geprobeerd maar vinden veelal bot als het ging om “wat mag er wel en wat mag er niet.” Die vertwijfeling kwam al ras ter tafel. “Ja, kun je wel zeggen, maar ik heb vier jaar geleden een keer……” Waar praten we over. De praktijk. Eerst een bewoner in de Kloosterstraat (monument) die, samen met een tweetal bewoners van andere woningen, zijn huis beschikbaar had gesteld voor een Scan. Waar hebben we het nou eigenlijk over? En dan bleek ineens heel veel duidelijk dan wel mogelijk.

Deskundigen in monumenten verduurzaming Groene Grachten hadden daar vervolgens beelden bij. En, laten we eerlijk zijn: we hebben woningen die van voor 1800 zijn, we hebben woningen van de periode van 1800-1930 en woningen die daarna zijn gebouwd. Maar als we praten over ander glas, isolatie, folie tussen muur en radiator en Quick Wins als LED lampen dan zijn er al best zaken aan te pakken. Of….zoals een bewoner aangaf: “Wij hebben onze elektrische apparatuur vervangen door een generatie van +++ apparaten en besparen nu € 900 per jaar. Enfin, daar was de avond ook voor: eye openers. Veel geluid in de zaal van “O ja, zo kan het natuurlijk ook.”

Mooi derhalve dat een club van vrijwilligers als WattNu (energie coöperatie), na een beeld van wat er wel al mogelijk is, lieten zien hoe je de aanpak van de energie transitie, de verduurzaming kunt laten landen. “Schrijf u in voor de opleiding Energie coach. We hebben er al 20, negen nu in opleiding.” Straks komen deze mensen, op verzoek van bewoners, aan huis om de te inventariseren hoe en wat er mogelijk is.

Karin van Schuppen, kartrekker van het duurzaamheidsteam en buitengemeen ervaren in het slaan van bruggen tussen Noodzaak & Beleid schetste een beeld van de stappen, de overleggen, de ambities aan zowel de kant van bewoners als van de kant van de gemeente. Een verhaal waaruit blijkt dat “het eitje niet een twee drie gebakken is” maar dat menig betrokkene graag wil, los nog even van een landelijke overheid die aan de andere kant van de tafel de opdracht tot een Energie Transitie bij Gemeenten heeft neergelegd.

De worsteling van Gemeenten – en dan mogelijk ook specifiek als we het hebben over Monumenten als De Vesting – kwam wel tot uiting in het verhaal van Barbara Boudewijnse. Veel open einden en veel mist als het gaat “mogen we nou wel of niet ook af en toe buiten de lijntjes kleuren terwijl we alle respect betonen voor de Vesting als monument.” Dat is niet alleen des Gemeente; dat is ook een landelijk verhaal.

Maar de afdronk: we moeten wel. En twee: we zijn zelf als bewoners in hoofdzaak verantwoordelijk voor het zetten van stappen.

Dat gaf ook Jort Meijer nog eens aan. Van huis uit een technische man en zeer gedreven bezig, binnen het Vesting Duurzaamheidsteam met wat is er technologisch mogelijk. “Gaan we van het gas af?” “Nee, welnee, we gaan aan het gas, maar ander gas”. Waterstof. Zijn heldere verhaal schetste een nieuwe wereld waarin Waterstof in feite de accu, de stroomdrager is van de nieuwe elektrische aandrijvingen. Een wereld die volgens hem veel dichterbij ligt dan iedereen vaak denkt.

Moeten we daar dan op wachten? Welnee. We moeten aan de slag met wat we NU kunnen doen. En dat is opmerkelijk veel. Isoleren, ander glas, dichtmaken van kieren, weren van tocht, gezamenlijk oplossingen bedenken. En straks: allemaal aan een of twee windmolens, rijen van zonnepanelen op publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen in de omtrek, waterstof centrales. Niet belangrijk om het in te vullen als we met elkaar – dat is de kracht van een bewonerscollectief – weten dat we de weg hebben ingeslagen en gezamenlijk makkelijker doen dan alleen. Ook de Gemeente realiseert zich dat en looft de kracht van dit soort bewoners initiatieven.

Aan het eind konden de aanwezigen zich melden aan tafeltjes. Tafels over Glas, over Waterstof, over Groene Grachten en wat doe ik met mijn monument, over WattNu. Namen en rugnummers, emailadressen werden opgehaald en moderator Peter van Steensel sloot daarvoor terecht af: “dit is het begin van nog vele bijeenkomsten waarin we elkaar met deze gemeenschappelijke ambitie nog beter leren kennen.”

Met dank aan het gastvrouwschap van de Grote Kerk – directeur Ellen Snoep was helaas door griep geveld – en aan de mensen van Ruysdael en Comenius Bier voor de verzorging, ook in gemoedelijke sfeer achteraf.

Politiebericht februari 2020

Door Robin Vlug

Lieve mensen,

Opvallend van deze maand is dat de BMW inbraken nog altijd aan de orde zijn. HELAAS…. Ik kan u melden dat wij achter de schermen heel hard bezig zijn, met een heel mooi project, om de daders te kunnen pakken.

Hierbij hebben wij echt wel uw hulp nodig: foto’s, films, verdachte situaties meldt ze allemaal.

Dit geldt niet alleen voor auto-inbraken, maar ook voor woninginbraken en andere mensen, voertuigen waarbij uw onderbuik gevoel gaat spreken. BEL ONS DAN: 112 !!!

Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van geheel januari:

Vesting

Tussen 14 en 15 januari is er een tuinhuis open gebroken aan de Abri. Hierbij zijn diverse gereedschappen weggenomen.

Op 26 januari is er aan de Katrepel een auto vernield.

Naarderbos

9 januari zijn er twee auto’s open gebroken. Van het ene voertuig zijn de goederen terug gevonden. Vanuit het andere voertuig zijn dure goederen gestolen. Bij beide voertuigen zijn de achterruit gesneuveld.

Ministerpark

Op 15 januari zijn er kentekenplaten gestolen vanaf een voertuig die geparkeerd stond aan de Thorbeckelaan.

Tussen 25 en 26 januari is er aan de zwarte weg een BMW open gebroken. Hierbij zijn diverse goederen weg genomen.

Tussen 31 januari en 1 februari is er aan de Cort van de Lindenlaan tevens een BMW open gebroken, hierbij is het dashboard weggenomen.

Op 30 januari is er een kinderfiets en een bakfiets weggenomen vanuit de garagebox. Deze stond aan de Goeman Bourgesiuslaan. Het betreft een kinderfiets een onbekend merk en een bakfiets van het merk bakfiets.nl

Componistenkwartier (Beethovenpark)

In de nacht van 16 op 17 januari is er een grote BBQ uit de tuin gestolen aan de Handellaan.

Tussen 11 en 13 januari is er een BMW open gebroken aan de Amersfoortsestraatweg. Hierbij zijn het dashboard, snelheidsmeter, navigatiesysteem weggenomen.

Op 29 januari is er tevens een BMW open gebroken aan de Mahlerlaan. Hierbij is de radio en het navigatiesysteem weg genomen.

Rembrandtpark

Op 7 januari is er aan de Rembrandtlaan tevens een BMW open gebroken, hierbij is de navigatieknop en de lichtschakelaar gestolen.

Op 30 januari is er aan de van der Helstlaan wederom een BMW opengebroken. Het is nog onduidelijk wat hier is weggenomen.

Bos van Bredius

Hier kan ik geen bijzonderheden vermelden.

Valkeveen

Voor dit gedeelte van Naarden geldt dat er wel degelijk meldingen zijn geweest, maar niets voor in deze informatiebrief.

Tot de volgende!

Denk mee over de toekomst van Gooise Meren!

De gemeente Gooise Meren werkt hard aan de ‘omgevingsvisie’. Deze visie gaat over de leefomgeving en laat zien wat de koers is richting de toekomst en welke keuzen daarin gemaakt moeten worden. Dit doet de gemeente graag met hulp van de bewoners van Gooise Meren. In de eerste sessie richten we ons op de bestaande en gewenste kwaliteiten van de gemeente: wat onderscheidt Gooise Meren van andere gemeenten? Wat vinden we sterke kanten en wat minder sterke kanten?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de sessie voor de bewoners. Deze sessie is op dinsdag 11 februari van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis in Bussum.

Bewonersavond Duurzaam Wonen

DIRECT AANMELDEN

Op 4 februari vindt de eerste bewonersavond Duurzaam Wonen in Naarden-Vesting plaats. Deze avond is tevens de aftrap voor een campagne die de werkgroep de komende jaren gaat vormgeven om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. Een belangrijk aspect van de energietransitie is het besparen van energie. Het verduurzamen van de woning is hierbij een belangrijke eerste stap.

Om een beter beeld te krijgen wat er mogelijk is in de Vesting komen op de eerste bewonersavond de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Samenwerking met Wattnu en de gemeente Gooise Meren
 • Energiescans door Groene Grachten van drie historische modelwoningen binnen beschermd stadsgezicht
 • Mogelijke maatregelen om duurzaam te wonen in de Vesting
 • Collectieve inkoop energiebesparende maatregelen
 • Collectieve projecten voor het opwekken van energie en warmte

Wilt u zelf ook graag aan de slag met het verduurzamen van uw woning, maar weet u niet goed waar te beginnen? Wat kan er wel, en wat niet? Waar is een vergunning voor nodig en waar ook niet? Kom voor antwoorden op deze en uw eigen vragen naar de bewonersavond. Meld u vooraf aan via deze link.

Het bewonersinitiatief

Een aantal bewoners is een jaar geleden gestart met het thema Duurzaam Wonen in de Vesting. In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid toegelicht wat de uitdaging en de aanpak is van deze werkgroep. Klik hier om dit artikel te lezen.

Partners van de werkgroep

De energietransitie is een fascinerend proces van jaren waarin iedereen een rol heeft. We kunnen dit proces alleen vormgeven door onze krachten te bundelen. De werkgroep werkt om deze redenen nauw samen met o.a. de gemeente Gooise Meren, energiecoöperatie Wattnu en de Groene Grachten. Alleen met elkaar komen we verder.  

Gemeente Gooise Meren

Uiterlijk eind 2021 zal de gemeente Gooise Meren een Warmtevisie opgesteld hebben, waarin zij aangeeft op welke wijze de energietransitie vorm zal krijgen in onze gemeente. Hierbij wordt in grote lijnen aangegeven hoe de gemeente van het aardgas af zal gaan en wat de transitie voor de verschillende wijken zal betekenen. Gezien de veranderingen die er op dit gebied aankomen, vindt de gemeente het belangrijk om inwoners op weg te helpen met stappen die nu al gezet kunnen worden. Door dit buurtinitiatief te steunen worden buurtbewoners in staat gesteld om met elkaar de wijk voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Wattnu

De energiecoöperatie Wattnu is een coöperatie zonder winstoogmerk voor en door bewoners in de gemeente Gooise Meren. Wattnu bestaat uit allemaal betrokken vrijwilligers die met elkaar de schouders onder de energietransitie zetten. Wattnu heeft drie energie pijlers:

 • energie bewustzijn
 • energie besparen
 • energie opwekken

Door o.a. de inzet van vrijwillige energiecoaches, het organiseren van collectieve inkoopprojecten en het opzetten van collectieve opwekkingsprojecten worden bewoners ondersteund en betrokken bij de energietransitie. Wattnu werkt nauw samen met de gemeente en de bewonersteams in de verschillende wijken.

Groene Grachten

Voor de eerste fase van het traject heeft de werkgroep de hulp ingeroepen van de Groene Grachten, de specialist voor het verduurzamen van historische gebouwen. De Groene Grachten heeft van drie historische woningen, waaronder een Rijksmonument, een energiescan gemaakt en gekeken naar de mogelijkheden voor verduurzamen. De resultaten van deze modelwoningen delen we graag met u op de bewonersavond.

Test uw energiebewustzijn

Bent u benieuwd wat uw eigen CO2 footprint is en hoe u deze kunt verminderen? Doe de test en kijk waar u zelf kunt beginnen. Klik hier

Flyer die in Naarden-Vesting verspreid wordt

Politiebericht januari 2020

Robin Vlug, wijkagent

Lieve mensen,

Het eerste bericht in 2020, maar het laatste bericht van 2019. Via deze weg wil ik jullie allemaal een heel mooi, gezond, liefdevol en plezierig 2020 wensen. Ik hoop dat u fijne dagen heeft gehad en met een prettig gevoel 2020 in bent gegaan.

Ik wil u alleen graag op onderstaande (belangrijke) telefoonnummers wijzen. Neem hierbij in acht dat wanneer u onderbuik spreekt u ZEKER de SPOEDlijn 112 kunt en moet bellen:

* Politie algemeen: 0900 88 44

* Spoed: 112

* Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 (gratis)

* Dierenmeldingen Spoed: 114

Vesting

Er zijn uit een tweetal jassen in de Grote Kerk goederen weggenomen.

Tussen 11 en 12 december is er een Volvo open gebroken en daarbij is een goed weggenomen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Cattenhagestraat.

Naarderbos

Op 4 december is een bestelbusje open gebroken aan de Ijsselmeerweg. Hierbij is gereedschap weggenomen.

Tussen 24 en 28 december is er mogelijke geprobeerd bij een Volkswagen Up in te breken, hiervan was de gehele achterruit vernield. Dit is gebeurd aan de Hoofdgracht.

Ministerpark

Aan de Cort van de Lindelaan is er een poging woninginbraak geweest. Dit is gebeurd toen de bewoners op vakantie waren middels een ruit in slaan. Daders zijn niet binnen geweest.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

Tussen 9 en 10 december is er een BMW open gebroken aan de Verdilaan. Hierbij is een navigatiesysteem weggenomen.

Rembrandtpark

Aan de Godelindeweg stond 20 december een Volvo geparkeerd, deze is open gebroken maar vermoedelijk zijn de daders gestoord. Het is bij een poging gebleven.

Tussen 24 en 25 december is er een BMW gestolen vanaf de van Dijklaan.

Tussen 27 december en 4 januari heeft er een woninginbraak plaats gevonden aan de Jan ter Gouwweg. Het is nog onbekend of er goederen weg genomen zijn, aangezien de bewoners op vakantie zijn.

Bos van Bredius

Ik kan in dit mooie gebied van Naarden geen bijzonderheden met u delen.

Valkeveen

Er heeft een inbraakplaats gevonden in een tuinhuisje/garage aan de Huizerstraatweg. Hierbij zijn diverse goederen gestolen.

Wederom een inbraak, maar met een ‘’goed’’ einde, waarbij een verdachte is aangehouden:

Op 29 december heeft er een woninginbraak plaatsgevonden aan de Meentweg. Hierbij is er een verdachte aangehouden op heterdaad. Dit is een mooi bericht. Collega’s zijn nog druk met het onderzoek.

Tot de volgende!

Robin Vlug

Participatie Gooise Kust

Gemeente Gooise Meren wil met de kustvisie antwoord hebben op de vraag wat nu de identiteit is en wordt van de Gooise Kust. Ten tweede is de kustvisie bedoeld om een kader te geven aan tal van ontwikkelingen die op de Gooise Kust afkomen. Waar willen we naartoe met de Gooise Kust? Welke identiteit(en) van de Gooise Kust zien we? Welke willen we versterken? Hoe verhoudt de Gooise Kust zich tot het IJmeer/Gooimeer en tot het plassengebied? En hoort de Gooise Kust nu als recreatieve badplaats bij de Metropool Regio Amsterdam of juist als natuurlijke klifkust bij de Utrechtse Heuvelrug? Wordt het een ‘reservaat’ of bepaalt de MRA met het merk ‘Castles and Gardens’ de toekomst van de Gooise Kust? Of is er ruimte voor een eigen visie, passend bij de autonomie van de Erfgooiers?

Samen vormgeven!

Wij verkennen samen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst de Gooise Kust.

Aanmelden tot 13 december

Wij nodigen u van harte uit voor één van de Kustateliers op dinsdag 14 of woensdag 15 januari 2020. In deze middag/avondsessie onderzoeken we met elkaar de kernwaarden, context en kansen voor de kust van Gooise Meren. En onderzoeken we met welke merken Gooise Meren zich kunnen associëren qua uitstraling en ambitie. Dit doen we samen en dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes. Het participatieproces wordt begeleid door OKRA en Identity Matching Academy.

Aanmelden

Wilt u zich voorbereiden?

Op de projectpagina vindt u het rapport van de inventarisatiefase en diverse achtergrondstudies.