Verslag bewonersavond ‘Toegangspas voor de Vesting’


Het autoluw maken van Naarden-Vesting is sinds jaar en dag een groot punt van frustratie voor de bewoners. Zij ergeren zich over te veel drukte tijdens evenementen, geen parkeerplaatsen en onveilige situaties. 

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar die wordt volgens hen te langzaam opgepakt. De Mobiliteitsvisie ‘Goed en Veilig op Weg’ is immers al een jaar geleden formeel beklonken. Een toegangspas bij evenementen zou de eerste stap in de juiste richting moeten zijn.

De bewonersavond op maandag 14 maart jl., georganiseerd door het Bewonersplatform in de Grote Kerk Naarden, beoogde de toegangspas verder toe te lichten. Deze werd bijgewoond door circa tachtig bewoners en ondernemers uit Naarden-Vesting. Boenk van Marle, de voorzitter van het Bewonersplatform, opende de bijeenkomst. Hij is voorzichtig optimistisch: “je moet ergens beginnen.”

Het doel was om bewoners een inkijkje te geven in de mobiliteitsplannen van de gemeente Gooise Meren om onder andere de Vesting autoluw te maken en een toelichting te geven op de toegangspas. De pasjes zijn een manier om tijdens een evenement doorgaand verkeer te weren en de bewoners toch toegang tot de vesting te geven. Per dag rijdt een groot aantal auto’s door de Vesting waarvan de helft doorgaand verkeer is en in de vesting niets te zoeken heeft. Een ander probleem zijn de evenementen-bezoekers die door de straten rijden op zoek naar een parkeerplaats. Van Marle vult aan: “Het belangrijkste argument om voor dit pasjessysteem te gaan is het doorgaand verkeer te mijden. Dit is een goed begin.”

De sfeer in het publiek was kritisch, maar tegelijkertijd open-minded. “Het uitgangspunt was positief. Er waren natuurlijk wel veel kritische geluiden, vooral van de bewoners die hier al twintig of dertig jaar wonen. Zij vinden het lang duren. Maar over het algemeen is iedereen voor het invoeren van de toegangspas bij evenementen”, aldus de voorzitter.  Uit cijfers van de bijeenkomst blijkt dat het stervensdruk is in de vesting. Zo’n 6.500 auto’s rijden op werkdagen door de vestingstraten en 5.500 auto’s per dag op zaterdag, waarvan de helft geen bezoeker is of klant. Marle bevestigt: “Er worden meer auto’s geparkeerd in de vesting dan dat er parkeerplaatsen zijn.”

Wethouder van Verkeer Nico Schimmel en Jan Jobse, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer, kregen tijdens de bijeenkomst namens de gemeente het woord. Zij gingen uitgebreid in op een proef die de gemeente Gooise Meren voornemens is uit te voeren vanaf 1 mei 2022 tot 1 mei 2023 om de verkeersveiligheid tijdens evenementen te verbeteren.

Jan Jobse: “Tijdens sommige evenementen is lopen op de rijbaan van de Marktstraat te gevaarlijk. Daarom wordt de Marktstraat bij die evenementen afgesloten voor autoverkeer. Het beleidskader staat acht evenementen per jaar toe.” Vervolgens lichtte Jobse toe wat de risico’s zijn: “De afsluiting levert gevaar op in omringende straten door autoverkeer. In omringende straten zoekt het doorgaande autoverkeer zijn weg. Dit levert onveiligheid en overlast op. Nieuw landelijk beleid wil ongevallen voorkomen in plaats van achteraf genezen. Het doel is om in 2030 geen verkeersdoden meer te hebben. Ons gekozen middel om dit doel te bereiken: een risico gerichte aanpak.”

Voorbeelden van evenementen met toegangspas – waarvan het beleidskader een maximum geeft van acht evenementen – zijn: Naarden The Art Fair 2023, Vestingzondagen 2022-2023, Matthäus Passion 2023, Open Monumentendag, kerstmarkt, Sinterklaas, Koningsdag en de carnavalsoptocht. Bij het uitvoeren van de pas wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars op belangrijke sleutellocaties. De pilot wordt na afloop geëvalueerd. Het verloop van het evenement wordt gemonitord door bewoners, de organisatie en de verkeersregelaars wordt na afloop gevraagd naar het functioneren van de pas, de reacties van de gebruikers en de soepelheid van het doorsturen. Tijdens de proef ontvangen bewoners uit de vesting per post twee evenement-passen per adres. De pasjes zijn kosteloos en bij verlies of diefstal is er tijdens de proef geen vervanging. 

Vragen uit het publiek

Nico Schimmel beantwoordde tijdens de bijeenkomst de volgende vragen uit het publiek: 

Verkeersregelaars kunnen niet iedereen tegenhouden, sommige mensen bedenken smoezen om binnen te komen. Hoe gaan we daarmee om? Schimmel: “Er worden verkeersregelaars ingezet (van ‘s ochtends vroeg tot na afloop van het evenement) die ervoor opgeleid en ervaren zijn. Ook staan zij in directe verbinding met de politie. Er zijn altijd mensen die de regels omzeilen, die geen bewoner zijn en een smoes bedenken. Het systeem is dan ook niet voor 100 procent waterdicht, maar het zal wel het doorgaande verkeer grotendeels tegengaan en de parkeerproblemen verlichten.”

Kunnen de hulpdiensten er wel door? Jazeker, er zullen altijd maatregelen genomen worden dat de hulpdiensten zoals brandweer, ambulance of politie er door kunnen.” 

Hoe lossen we het parkeerprobleem op? “Het terugdringen van het autoverkeer in de vesting moet stap voor stap gebeuren. Volgende stappen zouden kunnen zijn: vergunningen of ondergrondse garages, maar dat is voor nu een brug te ver, dat wordt nader uitgezocht. Alle bewoners op de Abri laten parkeren is ook geen optie, dan is er geen ruimte voor de bezoekers. Er moet voor alles een oplossing gezocht worden.”

Hoe wordt gehandhaafd op foutparkeerders, die de vesting al niet in hadden mogen rijden maar het wel doen? “We kunnen niet alle auto’s beboeten die eigenlijk de vesting niet in hadden gemogen (die bijvoorbeeld de verkeersregelaar omzeilen). De verkeersregelaars filteren het bezoek goed.” 

Waarom gebruiken we geen elektronische pasjes of een slagboom? “Dat is voor een proef te kostbaar. Eerst deze proef evalueren voordat we overgaan tot zwaardere en kostbaarder maatregelen.”


Kritiek 

Een bewoner bekritiseerde de gemeente en het Bewonersplatform dat al deze acties al twintig jaar niets hebben opgeleverd. Hij hoopt dat er de komende vier jaar nu wel eens iets gebeuren zal. Hij kreeg bijval van en andere bewoner, die vindt dat we ‘voor die paar evenementen dit hele systeem moeten optuigen, dat totaal overbodig is’. Enkelen waren het met hem eens.

Naast de kritische vragen was er ook veel positief geluid. Een bewoonster van de Oostwalstraat is blij dat er iets gebeurt, want tijdens de carnavalsoptocht van enkele weken geleden was het door het sluipverkeer in de kleine straatjes een grote chaos. Ook zij kreeg bijval door middel van een applaus. Er werden ook andere oplossingen aangedragen door de bewoners: shared space in de Marktstraat, borden met daarop ‘auto’s te gast’ en minder volle stoepen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De bewogen avond werd rond 21.30 uur samengevat door Boenk: “Afgezien van frustratie die ieder wel heeft over een of ander punt kunnen we concluderen dat de gemeente stappen probeert te zetten en oog en oor heeft voor de bewoners. Dat ervoer hij als zeer positief en hoopgevend. “Echter alle positieve maatregelen hebben ook keerzijdes, daar zullen wij mee moeten leren leven.” Hij nodigde de bezoekers uit om nog even na te praten in het Vesting Hotel aan de overzijde, iets waar een aantal mensen graag gehoor aan gaf. 

Bewonersavond ‘Toegangspas in de Vesting’ op 14 maart in de Grote Kerk

Graag nodigen wij u uit voor de Bewonersbijeenkomst project ‘Toegangspas in de Vesting’.

Deze avond vindt plaats op maandag 14 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.

Wij vragen u zich hieronder aan te melden voor deze avond:


  Ik kom op 14 maart naar de bijeenkomst 'Toegangspas in de Vesting'.

  Ik kom alleenmet 2 personen

  heermevrouw

  Een belangrijk onderdeel van de ‘Mobiliteitsvisie 2020-2040’ van de gemeente Gooise Meren is het autoluw maken van de kernen om zo de veiligheid van bewoners en bezoekers te garanderen.

  Om deze veiligheid te kunnen bewerkstelligen, stelt de gemeente voor om een proefproject te organiseren met toegangspasjes voor bewoners tijdens evenementen.

  Wat betekent dit voor u als bewoner?

  Bezoek de bewonersavond op 14 maart a.s. in de Grote Kerk waarbij de gemeente het project toelicht.

  • Aanvang: 20.00 uur (ingang onder de toren geopend vanaf 19.45 uur)
  • Einde: 21.30 uur, met aansluitend napraten in het Vestinghotel.

  Doel van de gemeente Gooise Meren: het verbeteren van de veiligheid en parkeermogelijkheid voor bewoners van Naarden-Vesting.

  Het proefproject in Naarden-Vesting: vanaf 1 mei 2022 wordt gedurende een jaar bij bepaalde evenementen de Vesting (Marktstraat en Cattenhagestraat) afgesloten voor doorgaand autoverkeer en bezoekers. Bewoners kunnen dan de Vesting in op vertoon van een toegangspasje.

  Meer weten? Meld u hier aan.

  Ook niet-leden zijn van harte welkom!

  Het Bewonersplatform is er voor ú. Om zo met elkaar de leefbaarheid en levendigheid in de Vesting in stand te houden en – indien nodig – te verbeteren.

  Samenwerkingsconvenant afgesloten met gemeente Gooise Meren

  Samenwerkingsconvenant Gooise Meren en Bewonersplatform Naarden-Vesting

  Op 23 juni jl. hebben wijkwethouder Alexander Luijten, Boenk van Marle en Esther Menken, respectievelijk voorzitter en secretaris van Bewonersplatform Naarden-Vesting, een nieuw – driejarig – convenant ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het convenant dat sinds 2014 van kracht was.

  De nieuwe ‘deal’ is aangepast op basis van de ervaring die de gemeente heeft opgedaan met de verschillende bewonersplatforms die actief zijn binnen Gooise Meren. Het convenant omschrijft hoe de gemeente de bewoners tijdig informeert en de meningen van bewoners tijdig inventariseert, zodat deze nog van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Het gaat hierbij om zaken als leefbaarheid en levendigheid in de Vesting. Het bestuur is ervan overtuigd dat een goede samenwerking met de gemeente in het belang van de bewoners is om zodoende een goede leefomgeving in de Vesting in stand te houden of – indien nodig – te verbeteren.

  Voor de gemeente Gooise Meren zijn de zelfstandige bewonersplatforms belangrijke gesprekspartners. Zij hebben een belangrijke rol in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Hun duidelijke rol is vastgelegd in de nota ‘Het Samenspel met bewonersplatforms’. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de identiteit en eigenheid van de kernen Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden behouden blijven. Het bewonersplatform krijgt jaarlijks een activiteiten- en werkbudget.

  Het convenant is hier te lezen.

  Politiebericht februari 2021

  door Robin Vlug

  Lieve mensen,

  Met name de jeugdoverlast komt veel voor in dit verslag. Toch zijn er ook andere incidenten die ik met u deel.

  Hieronder volgt een aantal incidenten, maar ook wat korte informatie. Ik wil u attenderen op het feit dat als u online aangifte doet, dit zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Daarbij kunt u gebruik maken (voor uzelf) van de vragen: Wie, Wat, Waar, Hoe, Waarmee. Denk ook aan serie nummers, foto’s, inscripties en overige informatie. Bij camerabeelden danwel bekende dader is het niet mogelijk om online aangifte te doen.

  Voorbeeld: inbraak schuur.

  – wanneer is het gebeurd inclusief tijdstippen

  – wat is er weg genomen inclusief serie nummers

  – Waar lagen de weggenomen goederen

  – Hoe is de schuur binnen getreden: openbreken raam/ deur

  – Waarmee is de schuur open gebroken (breekijzer o.i.d.)

  Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn van geheel februari:

  Vesting

  In de maand februari zijn er zeker 8 meldingen gedaan van jeugdoverlast. Diverse keren zijn de jeugdigen aangetroffen, maar is er geen overlast geconstateerd. Diverse keren zijn namen genoteerd en is er wel degelijk overlast geconstateerd.

  De overlast wordt vaker geconstateerd op woensdag-, donderdag-, vrijdag-  en zaterdagavond.

  Blijf het melden, ook bij de gemeente, indien u hier overlast van ervaart. 

  Naarderbos

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Ministerpark

  Ook hier is een melding gedaan van overlast jeugd. 

  25 februari is er aan de van Lijndenlaan een voertuig vernield.

  Componistenkwartier (Beethovenpark)

  In dit gebied van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden. Er is genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Rembrandtpark

  7 februari heeft een winkeldiefstal plaatsgevonden in de Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg. Er zijn diverse goederen weg genomen. 

  Op een maandag- en zaterdagavond zijn er 2 meldingen van jeugdoverlast gedaan. Helaas heeft de politie geen jeugd aangetroffen.

  6 februari heeft een insluiping plaats gevonden aan de Jan Steenlaan. De woning is doorzocht en er zijn diverse goederen weg genomen.

  Ook heeft een diefstal plaatsgevonden aan de Diaconesselaan, dit hebben wij nog in onderzoek.

  Bos van Bredius

  Ook in dit gebied is een melding gedaan van jeugdoverlast. Verder is er genoeg gebeurd en gemeld, maar niets wat ik met u kan delen.

  Valkeveen

  Op 20 februari is tussen 11.00 en 14.00 uur een Cortinabakfiets gestolen aan de Bestevear te Naarden. 

  Oranje Nassaupark

  Ook hier is een melding overlast jeugd gedaan. Verder is er genoeg gebeurd, maar geen bijzonderheden te vermelden.

  Tot de volgende!

  Meer informatie over 'Robin Vlug'