Convenant met Gooise Meren

Samenwerkingsconvenant Gooise Meren en Bewonersplatform Naarden-Vesting

Op 23 juni jl. hebben wijkwethouder Alexander Luijten, Boenk van Marle en Esther Menken, respectievelijk voorzitter en secretaris van Bewonersplatform Naarden-Vesting, een nieuw – driejarig – convenant ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het convenant dat sinds 2014 van kracht was.

De nieuwe ‘deal’ is aangepast op basis van de ervaring die de gemeente heeft opgedaan met de verschillende bewonersplatforms die actief zijn binnen Gooise Meren. Het convenant omschrijft hoe de gemeente de bewoners tijdig informeert en de meningen van bewoners tijdig inventariseert, zodat deze nog van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Het gaat hierbij om zaken als leefbaarheid en levendigheid in de Vesting. Het bestuur is ervan overtuigd dat een goede samenwerking met de gemeente in het belang van de bewoners is om zodoende een goede leefomgeving in de Vesting in stand te houden of – indien nodig – te verbeteren.

Voor de gemeente Gooise Meren zijn de zelfstandige bewonersplatforms belangrijke gesprekspartners. Zij hebben een belangrijke rol in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Hun duidelijke rol is vastgelegd in de nota ‘Het Samenspel met bewonersplatforms’. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de identiteit en eigenheid van de kernen Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden behouden blijven. Het bewonersplatform krijgt jaarlijks een activiteiten- en werkbudget.

Het convenant is hier te lezen.