Het platform

SAMEN STAAN WE STERKER!

Wie (gratis!) lid wordt van Bewonersplatform Naarden-Vesting ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met alle ontwikkelingen en bezigheden van het Bewonersplatform. U kunt tijdens bijeenkomsten en de ALV uw ideeën en kritiek geven. We zijn transparant en staan open voor ideeën van alle Vestingbewoners! 

Het Bewonersplatform is er voor ú als bewoner van onze mooie Vesting.

Het Bewonersplatform Naarden-Vesting is op 7 maart 2014 opgericht en heeft op 31 maart 2014 een eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Naarden.

Op 23 juni a.s. tekenen het college van Gooise Meren, vertegenwoordigd door wijkwethouder Alexander Luijten en het Bewonersplatform Naarden-Vesting, vertegenwoordigd door voorzitter Boenk van Marle en  secretaris Esther Menken van het Bewonersplatform, een nieuw convenant voor de komende 3 jaar. Dit convenant is een vervolg op het convenant dat sinds 2014 van kracht was – eerst met de gemeente Naarden en sinds 2016 met gemeente Gooise Meren.

Het nieuwe convenant is aangepast op basis van de ervaring die de gemeente heeft opgedaan met de verschillende bewonersplatforms die actief zijn binnen Gooise Meren. Het convenant omschrijft hoe de gemeente de bewoners tijdig informeert en de meningen van bewoners inventariseert, zodanig dat deze meningen van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Het betreft hier zaken die de leefbaarheid en levendigheid in de Vesting betreffen. Het convenant is te lezen via deze link.

Het bestuur is ervan overtuigd dat een goede samenwerking met de gemeente in het belang van de bewoners is om zodoende een goede leefomgeving in de Vesting in stand te houden of – indien nodig – te verbeteren.

Samen met de (inmiddels) gemeente Gooise Meren werkt het platform aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende onderwerpen, variërend van de inrichting van het groen en speelplaatsen tot verkeersveiligheid en het tegengaan van vandalisme. Het platform is voor de gemeente als het ware de ogen en oren die signaleren wat er speelt in de directe leefomgeving.

Bewonersplatform Naarden-Vesting heeft een aantal doelen geformuleerd:

  • initiëren, stimuleren en faciliteren van activiteiten voor en door bewoners om de cohesie tussen bewoners te vergroten. Het Troeptrimmen en de Vuilnisvaart in de Vesting zijn hier goede voorbeelden van
  • bevorderen van het saamhorigheidsgevoel in de Vesting door het organiseren van participatiebijeenkomsten en thema-avonden, zoals Duurzaam Wonen in de Vesting
  • stimuleren van bewoners van de Vesting om betrokken te raken bij verbeteringen van de leefbaarheid van de Vesting, in de ruimste zin van het woord leefbaarheid
  • signaleren van ontwikkelingen in de Vesting en deze vertalen naar oplossingen voor de gemeente
  • ondersteunen van de gemeente door het kenbaar maken van meningen van alle bewoners – gevraagd en ongevraagd
  • streven naar een maximale transparantie en openheid van bestuur.

Het Bewonersplatform Naarden-Vesting heeft begin 2022 inmiddels ruim 400 leden.