Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering 2021

Vooruitlopend op de eerstvolgende ALV op 30 augustus 2021 het volgende:

het bestuur stelt voor op de Algemene Leden Vergadering op 30 augustus 2021 de volgende leden, die volgens het rooster in 2021 aftreden, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar:

  • Esther Menken als secretaris
  • Boenk van Marle als voorzitter

Hierbij de link naar het rooster van aftreden.

Mogelijkheid tot aanmelding en agenda volgen binnenkort.


Algemene Leden Vergadering 2020

De ALV vindt plaats op 14 september 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 september a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.

Uiteraard nemen wij de RIVM-maatregelen in acht waardoor de ALV anders zal verlopen dan u van ons gewend bent.

Door de maatregelen zijn wij genoodzaakt om ons te houden aan het verwelkomen van een maximaal aantal van 60 leden om een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

Wij verzoeken u om u aan te melden voor de ALV.

Voorafgaand aan de ALV bieden wij u koffie en thee aan en vragen u om direct daarna plaats te nemen.


Hierbij de Agenda, alsook het financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en het rooster van aftreden bestuursleden.

Agenda 

1. Opening

2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden gehouden wordt

3. Notulen ALV 16 april 2019

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Overzicht activiteiten 2019/20

6. Financieel jaarverslag 2019

7. Rapport Kascommissie

8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019

9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie geheven zal worden

10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

  • Benoeming Fleur Lempers
  • Terugtreden: Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode
  • Rooster van aftreden

11. Begroting 2020 

12. Geplande activiteiten in 2020/21

13. Rondvraag

14. Sluiting

Op 16 april 2019 hebben wij de laatste Algemene Leden Vergadering gehouden waarin het bestuur rekening en verantwoording heeft afgelegd over het in 2018 gevoerde beleid.  Lees de Notulen Algemene Leden Vergadering 16 april 2019.