Algemene Leden Vergadering

ALV 2023

De ALV 2023 wordt gehouden op 17 april 2023 in Het Huis van de Stad.

Aanvang: 18.30 uur

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

ALV 2022

De ALV 2022 werd gehouden op 5 september 2022. Bekijk de presentatie van voorzitter Boenk van Marle. Bekijk de notulen.


Agenda van de Algemene Leden Vergadering 2022

1. Opening

2. Akkoord leden dat ALV na mei 2022 gehouden wordt

3. Notulen ALV 11 oktober 2021

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Overzicht activiteiten 2021

6. Financieel jaarverslag 2021 , Begroting 2021 en Balans 2021

7. Benoeming heer H. Carlier als kascommissaris

8. Rapport Kascommissie

9. Goedkeuring financiële jaarstukken 2021

10. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2021

11. Besluit dat er in 2022 geen contributie geheven zal worden

12. Rooster van aftreden en herbenoeming bestuursleden:

  • aftreden Fleur Lempers (bestuurslid)
  • herbenoeming Guide Bartelet (penningmeester)
  • herbenoeming Paul Boerma (bestuurslid)
  • herbenoeming Wouter Hoek voor 1 jaar (bestuurslid)

13. Geplande activiteiten in 2022

14. Begroting 2022

15. Rondvraag

16. Sluiting