Verkeer & Parkeren

Parkeerenquête Naarden-Vesting

Conclusies Bewonersplatform Naarden-Vesting en aanbevelingen aan de wethouder

Met dank aan velen van u zijn de uitslagen van de parkeerenquête meegenomen in de nieuwe Mobiliteitsvisie voor Gooise Meren.

De eerder dit jaar gehouden enquête werd opgesteld door samenwerking tussen de gemeente, vertegenwoordigers van uw Bewonersplatform, ondernemers en onderzoeksbureau Moventem. Met een grote deelname van 415 Vestingbewoners en 86 ondernemers kan de uitslag van de enquête als zeer representatief worden beschouwd met een grote statistische betrouwbaarheid.

In de enquête werd gevraagd hoe bewoners en ondernemers de parkeersituatie ervaren. De vragenlijst gaf verder voldoende ruimte om suggesties te doen en daarvan werd gretig gebruikgemaakt.

Hieronder leest u ons verslag over de resultaten van de parkeerenquête.

Resultaten

Tevredenheidsscore

 • 40% is ontevreden, 40 % tevreden. in het algemeen een lage tevredenheidsscore van 6,0. Het percentage van ontevredenen is naar de mening van het Bewonersplatform te hoog en een signaal om naar verbeteringen te zoeken. Slechts ca. 20% van de bewoners vindt dat er niets behoeft te gebeuren.
 • De jongere categorie (16-45 jaar) is duidelijk meer ontevreden: de helft (51%) t.o.v. ca. 1/3 van de ouderen. Niet zo verwonderlijk want de jongeren (werkenden) komen doorgaans later thuis en de hoge parkeerdruk doet zich vooral ’s avonds voor. Het Bewonersplatform acht dit een belangrijk beleidsmatig signaal om de leefbaarheid te verbeteren en daarmee verdere vergrijzing van de Vesting tegen te gaan.
 • Ondernemers zijn licht positiever. Dit is niet zo verrassend; overdag is de parkeerdruk lager en de vindbaarheid van parkeerplekken groter.

Woon- en leefgenot bewoners

 • Ca. de helft (45%) van bewoners in de Vesting ervaart een negatief effect van de parkeersituatie op het woongenot. Dat is volgens het Bewonersplatform significant hoog.

Parkeerproblemen: frequentie

 • Een meerderheid van ca. 2/3 ondervindt regelmatig “parkeerproblemen”, ca. de helft minimaal een aantal dagen per week, 20% nooit. Er is dus sprake van een algemeen ervaren knelpunt.

Parkeerproblemen: wanneer

 • De grootste problemen worden ervaren bij evenementen (40-46%). Geldt o.i. ook voor de ondernemers.
 • Gevolgd door een hoge parkeerdrukervaring (gestaafd door eerdere metingen) gedurende de avonduren (tegen de 40%), in de eerste plaats door de week, iets minder op zaterdag (25-30%) en nog minder op zondagavond.

Parkeerproblemen: wie en waar

 • > 80%(!) van bewoners wil relatief dicht bij de woning parkeren en wil voor deze groep dus prioriteit in m.n. de woonstraten.
 • Volgens 25% van bewoners mogen werknemers/ondernemers wel dichtbij de bestemming parkeren; 46%, ca. de helft, vindt echter dat ondernemers/werknemers wat verder van hun bestemming kunnen parkeren.
 • Ten opzichte van bezoekers is men nog scherper. Slechts 20% vindt dat deze dichtbij hun bestemming moeten kunnen parkeren; 57% vindt dat deze groep verder weg moet parkeren.

Monumentaal karakter

 • Het monumentale karakter van de Vesting wordt vrij vaak genoemd als een belangrijke reden om parkeren in de hand te houden, volgens velen overal: in woonstraten, de Marktstraat bij de Grote Kerk gevolgd door de Utrechtse Poort. Als zorgelijk wordt ook het doorgaande verkeer vaak genoemd.
 • Het monumentale karakter lijkt van belang voor het beleid t.a.v. het aantrekkelijk houden en versterken van de Vesting voor horeca en toeristische bezoekers en mogelijke versterking van de winkelfunctie.
 • Deze uitkomsten zijn consistent met het “autoluwe” beleid zoals de Mobiliteitsvisie voorstaat.

Suggesties en opmerkingen

 • Er zijn honderden antwoorden gekomen op de – open – vraag om met suggesties te komen. Dat duidt op een grote betrokkenheid.
 • Overduidelijk wordt door bewoners gevraagd om met maatregelen te komen voor het beperken van de parkeeroverlast bij grote en kleinere evenementen. Dit is in lijn met het eerder door het Bewonersplatform naar voren gebrachte standpunt.
 • Meer dan 100 bewoners willen (sommigen zeggen “eindelijk”) vergunningen (of een parkeerregulering), met o.i. een passende oplossing voor eigen bezoekers en al of niet in combinatie met maatregelen om de (meeste) werknemers en bezoekers buiten het centrum (de woonstraten) te laten parkeren.
 •  Wij willen er op wijzen dat over vergunningen e.d. volgens afspraak geen gerichte vragen zijn gesteld.
 • Verder wordt – meerdere keren – genoemd:
  • monumentale karakter verbeteren en beschermen
  • (ondergrondse) parkeergarage (enkele tientallen noemen dit als structurele langetermijnoplossing)
  • betere handhaving tegen slordig parkeren, etc.
  • doorgaand verkeer stoppen (ook al gaat de enquête daar niet over..)
  • betere bewaking op de Abri en m.n. Nieuwe Molen resp. velliger maken
  • meer laadpalen
  • vrachtwagens en bestelauto’s van ondernemers, aannemers, etc. zoveel mogelijk buiten de Vesting laten parkeren
  • stoppen van langparkeren door vakantiegangers (van buiten de Vesting)
  • controle/regeling en eventuele betaling voor parkeren oplossen d.m.v. digitale registratie bij de ingangen (kentekenregistratie).

Aanbevelingen van het Bewonersplatform aan de wethouder

 • Het Bewonersplatform vindt dat het streven moet zijn om de tevredenheidsfactor onder bewoners sterk te verhogen naar tenminste 75%. Het moet een beleidsuitgangspunt zijn om de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de Vesting als woonkern te verbeteren – in overeenstemming met de Mobiliteitsvisie.
 • Dus nagaan welke maatregelen mogelijk en gewenst zijn om de tevredenheid te verhogen (zonder de huidige “tevredenen” op hun beurt weer ontevreden te maken!).
 • Tref op zo kort mogelijke termijn een oplossing voor de parkeerproblematiek bij evenementen. Het Bewonersplatform heeft daarom al aanbevolen bewonerspasjes in te voeren – ook om het werk van verkeer- en parkeerregelaars te vergemakkelijken.
 • Onderzoek het invoeren van een vorm van algemene parkeerregulering met prioriteit voor bewoners – in met name de woonstraten.
 • Verbeter de parkeeraanwijzingen (geeft aan waar de parkeergelegenheden zijn alsook bijv. een systeem dat bij de ingangen aangeeft of bijv. het Adriaan Dortsmanplein & Promersplein al vol zijn). Verbeter ook gebruik van de Nieuwe Molen.
 • Al of niet invoeren van parkeerregulering hangt o.i. samen met beleid om de kernen van Gooise Meren meer autoluw en ook voor bezoekers (horeca en toeristen) aantrekkelijker te houden en te maken.
 • Een regulering zou tenminste voor de avonduren (bijv.  na 18.00 uur ) kunnen gelden. Ben je ook af van langparkeerders van buiten de Vesting.
 • Onderzoek de mogelijkheid (met name financieel: subsidies, EU-fondsen, etc.) van aanleg van een of meerdere ondergrondse parkeergarages als capaciteitoplossing voor de lange termijn, ook in het kader om – ook – de Vesting en het straatbeeld meer autoluw te maken. (N.B.: de Mobiliteitsvisie veronderstelt geen afname van automobiliteit). Meer laadpalen hebben een verminderend effect op de parkeercapaciteit.

De complete door Moventem opgestelde rapportage ‘Parkeerbeleid Naarden-Vesting’ kunt u hier vinden.


Vanuit de werkgroep Verkeer & Parkeren werd op 11 november 2019 een thema avond ‘Verkeer door de Vesting’ georganiseerd.

Ruim 120 vestingbewoners waren aanwezig bij deze bijeenkomst in het Arsenaal. In een gemoedelijke sfeer werden presentaties gegeven door de gemeente en het Bewonersplatform. Vervolgens kregen alle aanwezigen de mogelijkheid zich uit te laten over de verschillende stellingen.

Samenvatting van de besproken stellingen:

 1. Afsluiten Markt/Cattenhagestraat is geen optie tenzij bij evenementen de Vesting voor niet-bewoners afgesloten wordt.
 2. Bewoners hebben een voorkeur voor verhinderen van doorgaand verkeer door camera’s met kentekenherkenning en beboeting, met een voorkeur voor 1 vrije toe/uitgang. De Kapitein Meijerweg en de andere toe/uitgangen alleen voor bewoners.
 3. Onder ‘autoluw’ wordt verstaan: beheersing verkeersstromen en meer aandacht voor fietsers/wandelaars.
 4. Pakjesdepot op een centrale plaats om bestelbusjes in de straten te verminderen.
 5. Limiet aan lengte voor vrachtauto’s, handhaven en toegang voor laden en lossen op bepaalde uren.

Om alles nog even na te lezen, publiceren wij hieronder alle presentaties en de evaluatie van de reacties op de stellingen.

Wij, als het Bewonersplatform, doen er alles aan om het in het Mobiliteitsplan door te voeren.

Presentatie verkeersonderzoek

Presentatie overlegstructuur

Presentatie Mobiliteitsplan

Samenvatting stellingen