Huishoudelijk reglement

Datum: 16 april 2019

Woongebied

Artikel 1

Het woongebied omvat het beschermd stadsgezicht van de Vesting Naarden

Artikel 1a

De Vereniging stelt zich ten doel een platform te zijn voor alle bewoners binnen het stadsgezicht van de Vesting Naarden, bovendien een platform te bieden voor communicatie, overleg en samenwerking met de Gemeente van waaruit door wederzijdse actieve opstelling de gezamenlijke betrokkenheid van leden en Gemeente bij het behoud en de ontwikkeling van het leefgebied wordt vergroot.

Onderstaande doelen kunnen aandachtsgebieden zijn:

  • verbetering leefomgeving
  • aandacht voor milieu en duurzame ontwikkeling
  • (aandacht voor) sociaal netwerk, waaronder burenzorg
  • veiligheid, samenwerking politie en burger, buurtpreventie
  • verkeer/parkeren

Leden

Artikel 2

Het lidmaatschap, genoemd in artikel 5 van de statuten, wordt verkregen door een schriftelijke aanmelding of een aanmelding per email bij de secretaris en een besluit van toelating door het bestuur.

Artikel 3

De gevallen, waarin het lidmaatschap eindigt, zijn beschreven in artikel 7 en 8 van de statuten. Ontzetting kan geschieden op voordracht van het bestuur of van tenminste een/vierde deel van de leden. Deze voordracht moet tenminste één maand vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend, zodat deze voordracht bij de oproeping aangekondigde te behandelen onderwerpen vermeld staat. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen tot de algemene ledenvergadering over de voordracht tot ontzetting heeft beslist

Bestuur

Artikel 4

Het aantal bestuursleden is bij voorkeur oneven. Tussentijdse opengevallen plaatsen kunnen door één der overige bestuursleden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden ingenomen.

Artikel 5

Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld. De voorzitter en de secretaris treden niet gelijktijdig af.

Artikel 6

Het bestuur kan zich desgewenst door deskundigen laten voorlichten; het kan eveneens een werkgroep instellen voor bepaalde onderwerpen.

Artikel7

Bestuursvergaderingen worden naar behoefte door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 8

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het behartigt de belangen van de vereniging en de leden binnen het raam van zijn bevoegdheden.

Artikel 9

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en samen met het bestuur aan de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten, tenzij door het bestuur anders wordt besloten. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij het leiden van de vergaderingen stelt hij de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering daarin wijzigingen aan te brengen. Bij belet van de voorzitter neemt een ander bestuurslid deze taken over.

Artikel 10

De secretaris voert de correspondentie. Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en houdt een lijst aan van de namen en adressen van de leden. Hij maakt notulen van alle vergaderingen. In de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur een jaarverslag uit.

Artikel 11

De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert hiervan een regelmatige boekhouding. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en overige vorderingen. Geldmiddelen, die niet nodig zijn voor de betaling van lopende uitgaven, belegt hij overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. In de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van het financiële beleid. Ook dient hij dan namens het bestuur een begroting in van inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedéchargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering.

De penningmeester verschaft de Gemeente inzicht in het jaarverslag.

Werkgroepen

Artikel 12

Voortvloeiende uit de in artikel 1a genoemde aandachtsgebieden kan het bestuur werkgroepen instellen. Overleg met de werkgroepen vindt periodiek plaats met het bestuur.

Ledenvergadering en stemmingen

Artikel 13

Lid 1 De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt door zijn/haar emailadres aan de vereniging kenbaar te maken, ook plaats vinden door langs een elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het voornoemde emailadres.

Lid 2. In de algemene ledenvergaderingen hebben uitsluitend leden stemrecht. Besluiten worden genomen met inachtneming van artikel 14 van de statuten. Stemmen bij volmacht is mogelijk, indien voor de stemming een schriftelijke machtiging bij het bestuur is ingeleverd.

Artikel 14

Lid 1. De benoeming van bestuursleden, bij een vacature, geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt uiterlijk vier weken voor de vergadering door middel van publicatie op de website aan de leden meegedeeld samen met het voorgestelde rooster van aftreden. Een voordracht door tenminste tien stemgerechtigde leden moet uiterlijk drie weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordracht(en) moeten in de agenda van de vergadering vermeld worden.

Lid 2. De voordrachten als vermeld in lid 1 zijn niet bindend in de zin van artikel 2:37 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15

De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten tot heffing van contributie en de hoogte daarvan vervolgens jaarlijks vaststellen.

Kascommissie

Artikel 16

Het bestuur doet een voorstel tot benoeming van de leden van de kascommissie aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie dient uit tenminste drie leden te bestaan. De algemene ledenvergadering dient met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur. Indien de vergadering niet akkoord gaat, kan de vergadering zelf een voordracht opmaken.

Slotbepalingen

Artikel 17

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de leden, indien deze een gevolg is van bevoegdelijk door haar genomen of nagelaten besluiten of verrichte of nagelaten handelingen.

Artikel 18

Het bestuur zal op verzoek van de leden hun een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter beschikking stellen. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en huishoudelijk reglement te kennen.

Rooster van aftreden

 Artikel 19

Het bestuur maakt bij iedere bestuurswijziging het rooster van aftreden bekend welke gepubliceerd zal worden op de website.