Vaandelproject, Herdenking 1673

Geachte bewoner van Naarden-Vesting,

Mede namens de Werkgroep 1672-1673, ingesteld door de gemeente Gooise Meren, willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat het oude Naarden werd ontzet en de Franse bezetter werd verjaagd.

Ter nagedachtenis hiervan wordt op 16 september 2023 een herdenking georganiseerd. De Werkgroep 1672-1673  is volop bezig het programma t.b.v. deze herdenking voor te bereiden.

Onderdeel hiervan is het “Vaandelproject”. Een tweetal oude vaandels uit 1773, destijds door de burgerij aangeboden aan de schutterij, moeten gerestaureerd c.q. geconserveerd worden en voor verder verval worden behoed.

Om dit te realiseren moet een bedrag van tussen de 12 en 15 duizend euro worden opgehaald, waarvoor wij u vragen om een donatie te doen. Wij hopen dat de bewoners, na het ornament op de Utrechtse Poort, willen bijdragen aan het opnieuw zichtbaar maken van een stukje historie van Naarden-Vesting.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL97RABO 0383 7137 22 t.n.v. Stichting Nationale Gedenkdagen Naarden o.v.v.  Vaandelproject 1673.

De vaandels zijn professioneel gefotografeerd en kunnen op doek worden afgedrukt, zodat er twee replica’s zijn die in het Huis van de Stad en het Vestingmuseum worden tentoongesteld. Foto’s van de vaandels kunt u zien door naar beneden te scrollen.

Lees onder de foto's meer historische achtergrondinformatie van de vaandels, opgesteld door de heer Frits van Dulm, historicus en voormalig wethouder van Naarden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Bewonersplatform

WIJ DANKEN U VOOR UW VAN DONATIE AAN HET VAANDELPROJECT

350 jaar Ontzet van Naarden – Vaandelproject

Op 13 september 1773 in de middag werden in de stad Naarden door de burgemeesteren twee nieuw vaandels uitgereikt aan de schutterij uit naam van de burgerij omdat het honderd jaar geleden is ter nagedachtenis aan het ontzet van de stad uit Franse handen door troepen onder aanvoering van stadhouder prins Willem III.

Het Oranje Vendel kreeg een vaandel van oranje zijde met in het midden het wapen van de stad Naarden door twee oranje takken omgeven met daaronder het devies in goude letters ‘Viciti quandoque resurgunt’ – Overwonnenne staan dikwijls weer op’; het Blauwe vendel kreeg een identiek vaandel maar dan in witte zijde met het devies ‘Tendit in atdua virtus’- De deugd streeft naar het hoge.

De Schutterij werd in 1787 opgeheven. De twee zijden vaandels van ongeveer twee bij twee (zie foto’s) zijn in opgerold staat in een rek aan de rechter wand van het Stadhuis geplaatst samen met nog twee onbekende vaandels. Aan het einde van de 19de eeuw zijn twee vaandels met hun stokken uitgerold en kruislings langs de wand gedrapeerd. In 1949 zijn de vaandels in verband met de restauratie en verbouwing van het Stadhuis weer opgerold en onder het lekkende dak van de zolder gelegd Enige jaren daarna verhuisden zij naar de kelder. Hierdoor hebben de vaandels veel gelden. In 1978 zijn de vaandels in slechte staat ter beschikking gesteld van het Vestingmuseum op Bastion Turfpoort door het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders. Drie jaar later is door het museum advies gevraagd aan het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap. Het onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden: ondanks het dringend advies dringend advies tot restauratie over te gaan!

Uiteindelijk heeft het museum in 1986 de firma Vogel &Vogel Textielrestauratie te Haarlem gevraagd een conserveringsplan op te stellen waaruit blijkt ‘dat de historische waarde van de vaandels evident is’. De gemeente Naarden heeft op basis van een kostenbegroting het bedrag voor de restauratie beschikbaar gesteld. Het resultaat van de restauratie van de gehavende vaandels is conserverend geweest. Beide vaandels zijn in mei 1990 naar het Provinciaal Depot in Haarlem gebracht en daar in bewaring genomen tot dat er mogelijkheden zouden zijn gevonden voor opstelling in het museum. Na de opheffing van het depot te Haarlem zijn zij professioneel opgeslagen in het depot van het museum zelf.

Op aanraden van het Rijksmuseum is met Sjoukje Telleman (Telleman Textielrestauratie) contact gezocht; zij heeft de vaandels geïnspecteerd en  een conserveringsplan opgesteld met een uitgewerkte offerte.                  

De vaandels zijn ook professioneel gefotografeerd. Het is de bedoeling dat, zodra er voldoende financiële middelen zijn, tot restauratie wordt overgegaan.

De vaandels worden geconsolideerd zodat zoveel mogelijk materiaal behouden blijft voor de toekomst en waardoor het verval wordt vertraagd. Vervolgens moeten zij worden geprepareerd zodat zij veilig maximaal een maand het Stadhuis kunnen worden tentoongesteld; vervolgens moeten zij worden opgeslagen. Voor de opslag wordt gedacht aan het depots van het Rijksmuseum en van het Nationaal Militair Museum.

De kosten voor restauratie bedragen € 12.000,00 (overeenkomstig een offerte die liep tot december 2022).

NB. Hierbij is niet opgenomen de kosten van twee sets gereconstrueerde vaandels op stevig linnen!