Verslag bewonersavond ‘Toegangspas voor de Vesting’


Het autoluw maken van Naarden-Vesting is sinds jaar en dag een groot punt van frustratie voor de bewoners. Zij ergeren zich over te veel drukte tijdens evenementen, geen parkeerplaatsen en onveilige situaties. 

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar die wordt volgens hen te langzaam opgepakt. De Mobiliteitsvisie ‘Goed en Veilig op Weg’ is immers al een jaar geleden formeel beklonken. Een toegangspas bij evenementen zou de eerste stap in de juiste richting moeten zijn.

De bewonersavond op maandag 14 maart jl., georganiseerd door het Bewonersplatform in de Grote Kerk Naarden, beoogde de toegangspas verder toe te lichten. Deze werd bijgewoond door circa tachtig bewoners en ondernemers uit Naarden-Vesting. Boenk van Marle, de voorzitter van het Bewonersplatform, opende de bijeenkomst. Hij is voorzichtig optimistisch: “je moet ergens beginnen.”

Het doel was om bewoners een inkijkje te geven in de mobiliteitsplannen van de gemeente Gooise Meren om onder andere de Vesting autoluw te maken en een toelichting te geven op de toegangspas. De pasjes zijn een manier om tijdens een evenement doorgaand verkeer te weren en de bewoners toch toegang tot de vesting te geven. Per dag rijdt een groot aantal auto’s door de Vesting waarvan de helft doorgaand verkeer is en in de vesting niets te zoeken heeft. Een ander probleem zijn de evenementen-bezoekers die door de straten rijden op zoek naar een parkeerplaats. Van Marle vult aan: “Het belangrijkste argument om voor dit pasjessysteem te gaan is het doorgaand verkeer te mijden. Dit is een goed begin.”

De sfeer in het publiek was kritisch, maar tegelijkertijd open-minded. “Het uitgangspunt was positief. Er waren natuurlijk wel veel kritische geluiden, vooral van de bewoners die hier al twintig of dertig jaar wonen. Zij vinden het lang duren. Maar over het algemeen is iedereen voor het invoeren van de toegangspas bij evenementen”, aldus de voorzitter.  Uit cijfers van de bijeenkomst blijkt dat het stervensdruk is in de vesting. Zo’n 6.500 auto’s rijden op werkdagen door de vestingstraten en 5.500 auto’s per dag op zaterdag, waarvan de helft geen bezoeker is of klant. Marle bevestigt: “Er worden meer auto’s geparkeerd in de vesting dan dat er parkeerplaatsen zijn.”

Wethouder van Verkeer Nico Schimmel en Jan Jobse, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer, kregen tijdens de bijeenkomst namens de gemeente het woord. Zij gingen uitgebreid in op een proef die de gemeente Gooise Meren voornemens is uit te voeren vanaf 1 mei 2022 tot 1 mei 2023 om de verkeersveiligheid tijdens evenementen te verbeteren.

Jan Jobse: “Tijdens sommige evenementen is lopen op de rijbaan van de Marktstraat te gevaarlijk. Daarom wordt de Marktstraat bij die evenementen afgesloten voor autoverkeer. Het beleidskader staat acht evenementen per jaar toe.” Vervolgens lichtte Jobse toe wat de risico’s zijn: “De afsluiting levert gevaar op in omringende straten door autoverkeer. In omringende straten zoekt het doorgaande autoverkeer zijn weg. Dit levert onveiligheid en overlast op. Nieuw landelijk beleid wil ongevallen voorkomen in plaats van achteraf genezen. Het doel is om in 2030 geen verkeersdoden meer te hebben. Ons gekozen middel om dit doel te bereiken: een risico gerichte aanpak.”

Voorbeelden van evenementen met toegangspas – waarvan het beleidskader een maximum geeft van acht evenementen – zijn: Naarden The Art Fair 2023, Vestingzondagen 2022-2023, Matthäus Passion 2023, Open Monumentendag, kerstmarkt, Sinterklaas, Koningsdag en de carnavalsoptocht. Bij het uitvoeren van de pas wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars op belangrijke sleutellocaties. De pilot wordt na afloop geëvalueerd. Het verloop van het evenement wordt gemonitord door bewoners, de organisatie en de verkeersregelaars wordt na afloop gevraagd naar het functioneren van de pas, de reacties van de gebruikers en de soepelheid van het doorsturen. Tijdens de proef ontvangen bewoners uit de vesting per post twee evenement-passen per adres. De pasjes zijn kosteloos en bij verlies of diefstal is er tijdens de proef geen vervanging. 

Vragen uit het publiek

Nico Schimmel beantwoordde tijdens de bijeenkomst de volgende vragen uit het publiek: 

Verkeersregelaars kunnen niet iedereen tegenhouden, sommige mensen bedenken smoezen om binnen te komen. Hoe gaan we daarmee om? Schimmel: “Er worden verkeersregelaars ingezet (van ‘s ochtends vroeg tot na afloop van het evenement) die ervoor opgeleid en ervaren zijn. Ook staan zij in directe verbinding met de politie. Er zijn altijd mensen die de regels omzeilen, die geen bewoner zijn en een smoes bedenken. Het systeem is dan ook niet voor 100 procent waterdicht, maar het zal wel het doorgaande verkeer grotendeels tegengaan en de parkeerproblemen verlichten.”

Kunnen de hulpdiensten er wel door? Jazeker, er zullen altijd maatregelen genomen worden dat de hulpdiensten zoals brandweer, ambulance of politie er door kunnen.” 

Hoe lossen we het parkeerprobleem op? “Het terugdringen van het autoverkeer in de vesting moet stap voor stap gebeuren. Volgende stappen zouden kunnen zijn: vergunningen of ondergrondse garages, maar dat is voor nu een brug te ver, dat wordt nader uitgezocht. Alle bewoners op de Abri laten parkeren is ook geen optie, dan is er geen ruimte voor de bezoekers. Er moet voor alles een oplossing gezocht worden.”

Hoe wordt gehandhaafd op foutparkeerders, die de vesting al niet in hadden mogen rijden maar het wel doen? “We kunnen niet alle auto’s beboeten die eigenlijk de vesting niet in hadden gemogen (die bijvoorbeeld de verkeersregelaar omzeilen). De verkeersregelaars filteren het bezoek goed.” 

Waarom gebruiken we geen elektronische pasjes of een slagboom? “Dat is voor een proef te kostbaar. Eerst deze proef evalueren voordat we overgaan tot zwaardere en kostbaarder maatregelen.”


Kritiek 

Een bewoner bekritiseerde de gemeente en het Bewonersplatform dat al deze acties al twintig jaar niets hebben opgeleverd. Hij hoopt dat er de komende vier jaar nu wel eens iets gebeuren zal. Hij kreeg bijval van en andere bewoner, die vindt dat we ‘voor die paar evenementen dit hele systeem moeten optuigen, dat totaal overbodig is’. Enkelen waren het met hem eens.

Naast de kritische vragen was er ook veel positief geluid. Een bewoonster van de Oostwalstraat is blij dat er iets gebeurt, want tijdens de carnavalsoptocht van enkele weken geleden was het door het sluipverkeer in de kleine straatjes een grote chaos. Ook zij kreeg bijval door middel van een applaus. Er werden ook andere oplossingen aangedragen door de bewoners: shared space in de Marktstraat, borden met daarop ‘auto’s te gast’ en minder volle stoepen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De bewogen avond werd rond 21.30 uur samengevat door Boenk: “Afgezien van frustratie die ieder wel heeft over een of ander punt kunnen we concluderen dat de gemeente stappen probeert te zetten en oog en oor heeft voor de bewoners. Dat ervoer hij als zeer positief en hoopgevend. “Echter alle positieve maatregelen hebben ook keerzijdes, daar zullen wij mee moeten leren leven.” Hij nodigde de bezoekers uit om nog even na te praten in het Vesting Hotel aan de overzijde, iets waar een aantal mensen graag gehoor aan gaf. 

Samenwerkingsconvenant afgesloten met gemeente Gooise Meren

Samenwerkingsconvenant Gooise Meren en Bewonersplatform Naarden-Vesting

Op 23 juni jl. hebben wijkwethouder Alexander Luijten, Boenk van Marle en Esther Menken, respectievelijk voorzitter en secretaris van Bewonersplatform Naarden-Vesting, een nieuw – driejarig – convenant ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het convenant dat sinds 2014 van kracht was.

De nieuwe ‘deal’ is aangepast op basis van de ervaring die de gemeente heeft opgedaan met de verschillende bewonersplatforms die actief zijn binnen Gooise Meren. Het convenant omschrijft hoe de gemeente de bewoners tijdig informeert en de meningen van bewoners tijdig inventariseert, zodat deze nog van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces binnen de gemeente. Het gaat hierbij om zaken als leefbaarheid en levendigheid in de Vesting. Het bestuur is ervan overtuigd dat een goede samenwerking met de gemeente in het belang van de bewoners is om zodoende een goede leefomgeving in de Vesting in stand te houden of – indien nodig – te verbeteren.

Voor de gemeente Gooise Meren zijn de zelfstandige bewonersplatforms belangrijke gesprekspartners. Zij hebben een belangrijke rol in het vergaren van wensen en meningen van bewoners. Hun duidelijke rol is vastgelegd in de nota ‘Het Samenspel met bewonersplatforms’. De gemeente heeft als uitgangspunt dat de identiteit en eigenheid van de kernen Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden behouden blijven. Het bewonersplatform krijgt jaarlijks een activiteiten- en werkbudget.

Het convenant is hier te lezen.

Eerste bijeenkomst over duurzaamheid in de Vesting: een avond van ontdekkingen

Door: Thomas Hofhuis (buurtteam NVDM)

Daar was het dan. De eerste bijeenkomst van een team van bewoners die zich binnen Naarden Vesting bezighouden met Verduurzaming. Alles in het kader van de energietransitie waar ook de Gemeente Gooise Meren de komende achttien maanden haar beleidsplan klaar moet hebben. Hoe gaan we dat in elkaar zetten in een Vesting met al die karakteristieke monumenten? Wel, een ding is duidelijk: met behoud van het karakter, van de uitstraling van dit totale monument.

Dit team van vrijwillige betrokken bewoners heeft de naam Naarden Vesting Duurzaam Monument bedacht, een Missie en een Visie geschreven. En onder de vlag van het Bewonersplatform Naarden Vesting werd deze eerste avond over Duurzaamheid en Energietransitie georganiseerd. Op 4 februari. Maar liefst 140 aangemelde bewoners waren er getuige van hoe Platform voorzitter Boenk van Marle een ieder welkom heette en uitnodigde mee te doen aan een open debat. Hij was trots. Ook moderator Peter van Steensel, heel enthousiast ingezet voor deze avond, daagde een ieder uit mee te doen, te stemmen, vragen te stellen en met name “te komen met van alles en nog wat dat we samen kunnen delen.” Dat was wellicht het meest belangrijk: kennis en ervaringen uitwisselen, delen met elkaar en samen komen tot een volgende niveau van denken en handelen als het gaat om een antwoord op de vraag “Hoe gaan we dat straks allemaal doen? Van het gas af, Wind, Zon….Waterstof.”

De avond was bedoeld om mensen allereerst een kijkje te geven in een dossier dat lang niet voor iedereen duidelijk is. Wat betekent een en ander nu, wat wil en doet de overheid, en met name in de Vesting: “Wat mag er wel en vooral, wat mag er niet?”

Clara Thomas, een van de initiatiefneemsters van het Vesting Duurzaamheid team, stelde de verschillende leden van “haar” team voor en gaf aan dat de focus de eerste tijd met name ligt op de dingen die wat dichterbij liggen. Om maar te noemen: “Hoe kunnen we minder energie gebruiken?” Later kan verder gegaan worden op “Kunnen we andere energie gebruiken?”, “Kunnen we gezamenlijk, collectief tot afspraken komen als het gaat om verbouwen, isoleren, energie inkopen of zelfs van bron veranderen.” En bij alle verschillende presentaties en de vragen rondjes daarna ging het met name om “vertel wat je weet, deel het met elkaar en laten we eens kijken wat we van elkaar kunnen leren.” Met een ideologisch fundament natuurlijk. We hebben de wereld niet cadeau van onze ouders, maar te leen van onze (klein)kinderen.

Heel veel bewoners in de Vesting – zo was al snel helder – hebben de afgelopen decennia van alles gewild en geprobeerd maar vinden veelal bot als het ging om “wat mag er wel en wat mag er niet.” Die vertwijfeling kwam al ras ter tafel. “Ja, kun je wel zeggen, maar ik heb vier jaar geleden een keer……” Waar praten we over. De praktijk. Eerst een bewoner in de Kloosterstraat (monument) die, samen met een tweetal bewoners van andere woningen, zijn huis beschikbaar had gesteld voor een Scan. Waar hebben we het nou eigenlijk over? En dan bleek ineens heel veel duidelijk dan wel mogelijk.

Deskundigen in monumenten verduurzaming Groene Grachten hadden daar vervolgens beelden bij. En, laten we eerlijk zijn: we hebben woningen die van voor 1800 zijn, we hebben woningen van de periode van 1800-1930 en woningen die daarna zijn gebouwd. Maar als we praten over ander glas, isolatie, folie tussen muur en radiator en Quick Wins als LED lampen dan zijn er al best zaken aan te pakken. Of….zoals een bewoner aangaf: “Wij hebben onze elektrische apparatuur vervangen door een generatie van +++ apparaten en besparen nu € 900 per jaar. Enfin, daar was de avond ook voor: eye openers. Veel geluid in de zaal van “O ja, zo kan het natuurlijk ook.”

Mooi derhalve dat een club van vrijwilligers als WattNu (energie coöperatie), na een beeld van wat er wel al mogelijk is, lieten zien hoe je de aanpak van de energie transitie, de verduurzaming kunt laten landen. “Schrijf u in voor de opleiding Energie coach. We hebben er al 20, negen nu in opleiding.” Straks komen deze mensen, op verzoek van bewoners, aan huis om de te inventariseren hoe en wat er mogelijk is.

Karin van Schuppen, kartrekker van het duurzaamheidsteam en buitengemeen ervaren in het slaan van bruggen tussen Noodzaak & Beleid schetste een beeld van de stappen, de overleggen, de ambities aan zowel de kant van bewoners als van de kant van de gemeente. Een verhaal waaruit blijkt dat “het eitje niet een twee drie gebakken is” maar dat menig betrokkene graag wil, los nog even van een landelijke overheid die aan de andere kant van de tafel de opdracht tot een Energie Transitie bij Gemeenten heeft neergelegd.

De worsteling van Gemeenten – en dan mogelijk ook specifiek als we het hebben over Monumenten als De Vesting – kwam wel tot uiting in het verhaal van Barbara Boudewijnse. Veel open einden en veel mist als het gaat “mogen we nou wel of niet ook af en toe buiten de lijntjes kleuren terwijl we alle respect betonen voor de Vesting als monument.” Dat is niet alleen des Gemeente; dat is ook een landelijk verhaal.

Maar de afdronk: we moeten wel. En twee: we zijn zelf als bewoners in hoofdzaak verantwoordelijk voor het zetten van stappen.

Dat gaf ook Jort Meijer nog eens aan. Van huis uit een technische man en zeer gedreven bezig, binnen het Vesting Duurzaamheidsteam met wat is er technologisch mogelijk. “Gaan we van het gas af?” “Nee, welnee, we gaan aan het gas, maar ander gas”. Waterstof. Zijn heldere verhaal schetste een nieuwe wereld waarin Waterstof in feite de accu, de stroomdrager is van de nieuwe elektrische aandrijvingen. Een wereld die volgens hem veel dichterbij ligt dan iedereen vaak denkt.

Moeten we daar dan op wachten? Welnee. We moeten aan de slag met wat we NU kunnen doen. En dat is opmerkelijk veel. Isoleren, ander glas, dichtmaken van kieren, weren van tocht, gezamenlijk oplossingen bedenken. En straks: allemaal aan een of twee windmolens, rijen van zonnepanelen op publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen in de omtrek, waterstof centrales. Niet belangrijk om het in te vullen als we met elkaar – dat is de kracht van een bewonerscollectief – weten dat we de weg hebben ingeslagen en gezamenlijk makkelijker doen dan alleen. Ook de Gemeente realiseert zich dat en looft de kracht van dit soort bewoners initiatieven.

Aan het eind konden de aanwezigen zich melden aan tafeltjes. Tafels over Glas, over Waterstof, over Groene Grachten en wat doe ik met mijn monument, over WattNu. Namen en rugnummers, emailadressen werden opgehaald en moderator Peter van Steensel sloot daarvoor terecht af: “dit is het begin van nog vele bijeenkomsten waarin we elkaar met deze gemeenschappelijke ambitie nog beter leren kennen.”

Met dank aan het gastvrouwschap van de Grote Kerk – directeur Ellen Snoep was helaas door griep geveld – en aan de mensen van Ruysdael en Comenius Bier voor de verzorging, ook in gemoedelijke sfeer achteraf.

Denk mee over de toekomst van Gooise Meren!

De gemeente Gooise Meren werkt hard aan de ‘omgevingsvisie’. Deze visie gaat over de leefomgeving en laat zien wat de koers is richting de toekomst en welke keuzen daarin gemaakt moeten worden. Dit doet de gemeente graag met hulp van de bewoners van Gooise Meren. In de eerste sessie richten we ons op de bestaande en gewenste kwaliteiten van de gemeente: wat onderscheidt Gooise Meren van andere gemeenten? Wat vinden we sterke kanten en wat minder sterke kanten?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de sessie voor de bewoners. Deze sessie is op dinsdag 11 februari van 20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis in Bussum.

Bewonersavond Duurzaam Wonen

DIRECT AANMELDEN

Op 4 februari vindt de eerste bewonersavond Duurzaam Wonen in Naarden-Vesting plaats. Deze avond is tevens de aftrap voor een campagne die de werkgroep de komende jaren gaat vormgeven om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. Een belangrijk aspect van de energietransitie is het besparen van energie. Het verduurzamen van de woning is hierbij een belangrijke eerste stap.

Om een beter beeld te krijgen wat er mogelijk is in de Vesting komen op de eerste bewonersavond de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Samenwerking met Wattnu en de gemeente Gooise Meren
  • Energiescans door Groene Grachten van drie historische modelwoningen binnen beschermd stadsgezicht
  • Mogelijke maatregelen om duurzaam te wonen in de Vesting
  • Collectieve inkoop energiebesparende maatregelen
  • Collectieve projecten voor het opwekken van energie en warmte

Wilt u zelf ook graag aan de slag met het verduurzamen van uw woning, maar weet u niet goed waar te beginnen? Wat kan er wel, en wat niet? Waar is een vergunning voor nodig en waar ook niet? Kom voor antwoorden op deze en uw eigen vragen naar de bewonersavond. Meld u vooraf aan via deze link.

Het bewonersinitiatief

Een aantal bewoners is een jaar geleden gestart met het thema Duurzaam Wonen in de Vesting. In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid toegelicht wat de uitdaging en de aanpak is van deze werkgroep. Klik hier om dit artikel te lezen.

Partners van de werkgroep

De energietransitie is een fascinerend proces van jaren waarin iedereen een rol heeft. We kunnen dit proces alleen vormgeven door onze krachten te bundelen. De werkgroep werkt om deze redenen nauw samen met o.a. de gemeente Gooise Meren, energiecoöperatie Wattnu en de Groene Grachten. Alleen met elkaar komen we verder.  

Gemeente Gooise Meren

Uiterlijk eind 2021 zal de gemeente Gooise Meren een Warmtevisie opgesteld hebben, waarin zij aangeeft op welke wijze de energietransitie vorm zal krijgen in onze gemeente. Hierbij wordt in grote lijnen aangegeven hoe de gemeente van het aardgas af zal gaan en wat de transitie voor de verschillende wijken zal betekenen. Gezien de veranderingen die er op dit gebied aankomen, vindt de gemeente het belangrijk om inwoners op weg te helpen met stappen die nu al gezet kunnen worden. Door dit buurtinitiatief te steunen worden buurtbewoners in staat gesteld om met elkaar de wijk voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Wattnu

De energiecoöperatie Wattnu is een coöperatie zonder winstoogmerk voor en door bewoners in de gemeente Gooise Meren. Wattnu bestaat uit allemaal betrokken vrijwilligers die met elkaar de schouders onder de energietransitie zetten. Wattnu heeft drie energie pijlers:

  • energie bewustzijn
  • energie besparen
  • energie opwekken

Door o.a. de inzet van vrijwillige energiecoaches, het organiseren van collectieve inkoopprojecten en het opzetten van collectieve opwekkingsprojecten worden bewoners ondersteund en betrokken bij de energietransitie. Wattnu werkt nauw samen met de gemeente en de bewonersteams in de verschillende wijken.

Groene Grachten

Voor de eerste fase van het traject heeft de werkgroep de hulp ingeroepen van de Groene Grachten, de specialist voor het verduurzamen van historische gebouwen. De Groene Grachten heeft van drie historische woningen, waaronder een Rijksmonument, een energiescan gemaakt en gekeken naar de mogelijkheden voor verduurzamen. De resultaten van deze modelwoningen delen we graag met u op de bewonersavond.

Test uw energiebewustzijn

Bent u benieuwd wat uw eigen CO2 footprint is en hoe u deze kunt verminderen? Doe de test en kijk waar u zelf kunt beginnen. Klik hier

Flyer die in Naarden-Vesting verspreid wordt