Vaandelproject, Herdenking 1673

Geachte bewoner van Naarden-Vesting,

Mede namens de Werkgroep 1672-1673, ingesteld door de gemeente Gooise Meren, willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat het oude Naarden werd ontzet en de Franse bezetter werd verjaagd.

Ter nagedachtenis hiervan wordt op 16 september 2023 een herdenking georganiseerd. De Werkgroep 1672-1673  is volop bezig het programma t.b.v. deze herdenking voor te bereiden.

Onderdeel hiervan is het “Vaandelproject”. Een tweetal oude vaandels uit 1773, destijds door de burgerij aangeboden aan de schutterij, moeten gerestaureerd c.q. geconserveerd worden en voor verder verval worden behoed.

Om dit te realiseren moet een bedrag van tussen de 12 en 15 duizend euro worden opgehaald, waarvoor wij u vragen om een donatie te doen. Wij hopen dat de bewoners, na het ornament op de Utrechtse Poort, willen bijdragen aan het opnieuw zichtbaar maken van een stukje historie van Naarden-Vesting.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL97RABO 0383 7137 22 t.n.v. Stichting Nationale Gedenkdagen Naarden o.v.v.  Vaandelproject 1673.

De vaandels zijn professioneel gefotografeerd en kunnen op doek worden afgedrukt, zodat er twee replica’s zijn die in het Huis van de Stad en het Vestingmuseum worden tentoongesteld. Foto’s van de vaandels kunt u zien door naar beneden te scrollen.

Lees onder de foto's meer historische achtergrondinformatie van de vaandels, opgesteld door de heer Frits van Dulm, historicus en voormalig wethouder van Naarden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Bewonersplatform

WIJ DANKEN U VOOR UW VAN DONATIE AAN HET VAANDELPROJECT

350 jaar Ontzet van Naarden – Vaandelproject

Op 13 september 1773 in de middag werden in de stad Naarden door de burgemeesteren twee nieuw vaandels uitgereikt aan de schutterij uit naam van de burgerij omdat het honderd jaar geleden is ter nagedachtenis aan het ontzet van de stad uit Franse handen door troepen onder aanvoering van stadhouder prins Willem III.

Het Oranje Vendel kreeg een vaandel van oranje zijde met in het midden het wapen van de stad Naarden door twee oranje takken omgeven met daaronder het devies in goude letters ‘Viciti quandoque resurgunt’ – Overwonnenne staan dikwijls weer op’; het Blauwe vendel kreeg een identiek vaandel maar dan in witte zijde met het devies ‘Tendit in atdua virtus’- De deugd streeft naar het hoge.

De Schutterij werd in 1787 opgeheven. De twee zijden vaandels van ongeveer twee bij twee (zie foto’s) zijn in opgerold staat in een rek aan de rechter wand van het Stadhuis geplaatst samen met nog twee onbekende vaandels. Aan het einde van de 19de eeuw zijn twee vaandels met hun stokken uitgerold en kruislings langs de wand gedrapeerd. In 1949 zijn de vaandels in verband met de restauratie en verbouwing van het Stadhuis weer opgerold en onder het lekkende dak van de zolder gelegd Enige jaren daarna verhuisden zij naar de kelder. Hierdoor hebben de vaandels veel gelden. In 1978 zijn de vaandels in slechte staat ter beschikking gesteld van het Vestingmuseum op Bastion Turfpoort door het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders. Drie jaar later is door het museum advies gevraagd aan het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap. Het onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden: ondanks het dringend advies dringend advies tot restauratie over te gaan!

Uiteindelijk heeft het museum in 1986 de firma Vogel &Vogel Textielrestauratie te Haarlem gevraagd een conserveringsplan op te stellen waaruit blijkt ‘dat de historische waarde van de vaandels evident is’. De gemeente Naarden heeft op basis van een kostenbegroting het bedrag voor de restauratie beschikbaar gesteld. Het resultaat van de restauratie van de gehavende vaandels is conserverend geweest. Beide vaandels zijn in mei 1990 naar het Provinciaal Depot in Haarlem gebracht en daar in bewaring genomen tot dat er mogelijkheden zouden zijn gevonden voor opstelling in het museum. Na de opheffing van het depot te Haarlem zijn zij professioneel opgeslagen in het depot van het museum zelf.

Op aanraden van het Rijksmuseum is met Sjoukje Telleman (Telleman Textielrestauratie) contact gezocht; zij heeft de vaandels geïnspecteerd en  een conserveringsplan opgesteld met een uitgewerkte offerte.                  

De vaandels zijn ook professioneel gefotografeerd. Het is de bedoeling dat, zodra er voldoende financiële middelen zijn, tot restauratie wordt overgegaan.

De vaandels worden geconsolideerd zodat zoveel mogelijk materiaal behouden blijft voor de toekomst en waardoor het verval wordt vertraagd. Vervolgens moeten zij worden geprepareerd zodat zij veilig maximaal een maand het Stadhuis kunnen worden tentoongesteld; vervolgens moeten zij worden opgeslagen. Voor de opslag wordt gedacht aan het depots van het Rijksmuseum en van het Nationaal Militair Museum.

De kosten voor restauratie bedragen € 12.000,00 (overeenkomstig een offerte die liep tot december 2022).

NB. Hierbij is niet opgenomen de kosten van twee sets gereconstrueerde vaandels op stevig linnen!

Minder Hinder Gooise Meren

Minder Hinder is een organisatie die de belangen van Gooise Meren behartigt inzake geluid en fijnstof overlast. Met name, maar niet alleen, de overlast die veroorzaakt wordt door het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het Bewonersplatform Naarden Vesting wordt vertegenwoordigd in de klankbordgroep van Minder Hinder (door Charlie Elias) en ondersteunt dit initiatief.

Wilt u zich aanmelden als sympathisant? Uw stem is nodig voor een nieuwe toekomst van het maatschappelijke overleg over Schiphol.

Na veel jaren vol moedig activisme en taai lobbywerk, is het tij tegen Schiphol eindelijk aan het keren. Wekelijks verschijnen er onderzoeken en reportages over de verborgen maatschappelijke kosten, over de vervuiling, over de toenemende hinderbeleving en het gebrek aan rechtsbescherming van omwonenden. Er lopen inmiddels meerdere rechtszaken. Ook de minister van I&W wil Schiphol laten krimpen. En zelfs Schiphol zegt mee te gaan in die beweging: geen zakenjets meer. Geen nachtvluchten meer. Geen verzet meer tegen krimp. Wij duimen. U vast ook.

Eén van de andere positieve ontwikkelingen in die strijd is een nieuw overlegorgaan. Eentje met meer tanden dan de Omgevingsraad Schiphol. Op 1 juli 2023 treedt deze nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in werking. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaart en Schiphol. De MRS geeft gevraagd en ongevraagd input en advies om hinder te voorkomen of te verminderen. Die adviezen zullen gericht zijn aan de minister van I&W. En het meest hoopgevende: de wet verplicht de minister om op de adviezen van de MRS te reageren.

De MRS: elke stem telt
In de MRS zitten straks bewoners  samen met enkele maatschappelijke organisaties zoals natuur- en milieugroepen en onafhankelijke experts die hen ondersteunen. Zo vormen de MRS-adviezen straks een brug tussen de belangen van inwoners uit de omgeving en het kabinet en de luchtvaartsector.

De Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren staat achter dit initiatief. Wij willen graag meepraten. Daarvoor moeten we aan de MRS laten zien hoeveel mensen ons steunen. Iedere aantoonbare sympathisant is een stem. Elke stem weegt mee.

Klik daarom op deze beveiligde link om een minimaal aantal NAW gegevens achter te laten, die we AVG-proof met het secretariaat van de MRS zullen delen. Dan zien zij dat wij op uw steun kunnen rekenen en namens vele honderden mensen uit Gooise Meren en omgeving spreken.

Hoe meer namen wij aan kunnen leveren, des te groter onze invloed op de verkiezing van een vertegenwoordiger in de MRS. Helpt u ons mee?

Hartelijke groet,

Peter de Boer
Namens de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren 

Ps. Wilt u meer toelichting? Lees hier meer over hoe de samenstelling van de raad tot stand komt.

Vlagprotocol

Elk jaar hangen inwoners de vlag uit op Kongingsdag, tijdens de dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. Maar hoe zit het nu met het vlagprotocol, wat mag wel en niet en wanneer mag de vlag buiten hangen. Hieronder een kort overzicht:

Koningsdag

Op Koningsdag mag de vlag buiten hangen in het kader van de verjaardag van Koning Willem-Alexander van zonsopkomst tot zonsondergang. Omdat het een verjaardag is van het Koninklijk Huis is het de bedoeling dat de oranje wimpel ook wordt opgehangen. De vlag mag alleen onder bijzondere verlichting in de nacht buiten hangen. De rode kleur van de vlag is de bovenkant.

Dodenherdenking

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehangen en de vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken. Er mogen volgens het protocol van de Rijksoverheid geen andere vlaggen worden gebruikt en de oranje wimpel mag niet worden gebruikt. De vlag moet eerst in top worden gehesen en daarna pas halverwege.

De vlag mag na officieel pas na 18.00 gehesen worden. Na de twee minuten stilte mag de vlag niet naar de top worden gehesen maar blijft tot zonsondergang half stok hangen en wordt voor het afhalen eerst naar de top gehesen om daarna neergehaald te worden.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag 5 mei wordt de vlag in top buiten gehangen vanaf zonsopkomst en zonsondergang. Alleen de Nederlandse vlag mag worden uitgehangen. De oranje wimpel wordt niet gebruikt.

Koningsdag: evenementenpas gebruiken!

Gemeente Gooise Meren heeft het Bewonersplatform laten weten dat op Koningsdag de evenementenpas weer gebruikt kan worden. Op onze eerdere vraag, waarom de evenementenpas niet is ingezet tijdens de Matthaüs Passion, ontvingen wij een brief met daarin het volgende antwoord:

"De gemeente onderschrijft de constatering dat de pilot evenementenpas op Goede Vrijdag, ten tijde van de uitvoering van de Matthaüs Passion, niet heeft gewerkt zoals van tevoren is bedacht. Wij hebben meerdere meldingen ontvangen hierover. 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot evenementenpas. De oorzaak van het ontbreken van verkeersregelaars wordt door de gemeente uitgezocht en nemen we mee in de evaluatie. Voor de evaluatie van de pilot evenementenpassen volgt op een later moment een uitnodiging.

De volgende editie, en tevens de laatste binnen de pilot, is volgende week op 27 april tijdens Koningsdag. Via alle gemeentekanalen maken we dit breed kenbaar."

Straten afgesloten in Naarden

 • Marktstraat tussen Nieuwe Haven en Turfpoortstraat is afgesloten op 27 april 2023 tussen 8.00 en 20.30 uur
 • Cattenhagestraat tussen Pastoorstraat en Marktstraat is afgesloten op 27 april 2023 tussen 10.00 en 20.30 uur
 • Pastoorstraat tussen de Nieuwe Haven en perceel is afgesloten op 27 april 2023 tussen 10.00 en 20.30 uur
 • Ruijsdaelplein, 2 rijbanen tussen Kapitein Meijerweg en perceel 29 is afgesloten op 27 april 2023 tussen 10.00 en 20.30 uur
 • Adriaan Dortsmanplein is afgesloten op 27 april 2023 tussen 6.00 en 16.00 uur

Evenementenpas geldt op Koningsdag

Op Koningsdag, 27 april 2023, geldt de evenementenpas:

 • Bewoners en ondernemers uit Naarden-Vesting met een evenementenpas mogen de Vesting inrijden
 • Ander bestemmingsverkeer en personen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen ook de Vesting inrijden
 • Doorgaand verkeer rijdt om Naarden-Vesting heen
 • Bezoekers parkeren op de grote parkeerplaatsen

Verkeersregelaars controleren op de evenementenpas van 8.30 en 18.00 uur.

Meer informatie over het programma van Koningsdag in Naarden-Vesting staat op de website van Gooise Meren.

Struikelstenen

Stichting Struikelstenen Gooise Meren plaatst gedenkstenen in de stoepen voor huizen waar joodse en andere oorlogsslachtoffers hebben gewoond. Het zijn stenen met een messing plaatje van 10 bij 10 cm.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om letterlijk over de stenen te struikelen. De gedachte is dat wie zo’n steen passeert er even bij stilstaat dat hier iemand woonde die in de oorlog is omgebracht. De bedenker van de struikelstenen zegt het zo: je valt niet over de struikelstenen, je struikelt met je hoofd en je hart.

In de joodse traditie geldt: iemand leeft voort zolang hij herinnerd wordt. Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten. Dat is de gedachte achter de struikelstenen. Door iemands naam in de steen te graveren, blijven we aan hem of haar denken. Zo leven de slachtoffers voort.

Op 14 april 2023 worden oa in Naarden Vesting diverse stenen geplaatst om de slachtoffers te herdenken.

NAARDEN-VESTING

09.00 uur: Gansoordstraat 27- twee stenen

 • David Levie van Gelder (1874-1943)
 • Betje de Leeuw (1856-1943)

9.35 uur: Regenboogstraat 12 – twee stenen

 • Jankiel Rotenbach (1897-1943)
 • Irmgard Gertrud Thomasky (1912-1942)

10.10 uur: Marktstraat 18 – twee stenen Betje

 • Heijlbron (1887-1943)
 • Sara Heijlbron (1888- bevrijd)

10.45 uur: Kloosterstraat 16- twee stenen

 • Eliazer Henselijn (1882-1942)
 • Betje Henselijn-Naarden (1882-1942)

11.25 uur: Turfpoortstraat 45 – vier stenen

 • Salomon Philip Heijlbron (1892-1943)
 • Klaartje Heijlbron-Deen (1905-1943)
 • Philip Salomon Heijlbron (1931-1943)
 • Beelo Heijlbron (1933-1943)

BUSSUM

13.15 uur: Mecklenburglaan 14 – vijf stenen

 • Paul Isaac Minekenhoff (1895-1943)
 • Anita Minekenhoff-Witteboon (1905-1943)
 • Edward Isidoor Minekenhoff (1928-1943)
 • Robert Paul Minekenhoff (1933-1943)
 • Salomon Witteboon (1878, bevrijd)

NAARDEN

14.00 uur: Sandtmannlaan 34 – twee stenen

 • Max Keilson (1875-1943)
 • Else Keilson-Buttermilch (1878-1943)

14.45 uur: Jacobus Verhoeflaan 26 – twee stenen

 • Gerrardus Vita Israël (1905-1943)
 • Esther Vita Israël-van Gelder (1899-194

Bron: Stichting Struikelstenen Gooise Meren

Mobiliteitsvisie

Onlangs heeft het bestuur van het Bewonersplatform een gesprek gehad met de wethouder over de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Er is ons toegezegd dat we een stappenplan ontvangen die we aan de bewoners kunnen communiceren. We houden u op de hoogte.

Parkeren Utrechtse Poort

Het Bewonersplatform Naarden Vesting heeft de gemeente gevraagd om het besluit van de verandering van het parkeersituatie voor de Utrechtse Poort op te schorten, totdat we een algehele visie hebben op het parkeerbeleid in de vesting en dit mogelijke besluit hier aan te toetsen. Gemeente Gooise Meren is aan deze suggestie voorbij gegaan.

Omwonenden en ondernemers hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin het besluit dat er niet meer geparkeerd mag worden, behalve op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Bijeenkomsten Duurzaam Monument

Bewust kiezen voor een duurzame toekomst heeft sinds de energiecrisis meer dan ooit aandacht. Ook in de Vesting vragen veel bewoners zich af hoe zij als woningeigenaren van historische panden in een beschermd stadsgezicht zelf een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame woonomgeving. Vaak is de indruk dat er in onze vestingstad op dat gebied niets kan en niets mag.

Verduurzamen heeft alles te maken met energie besparen en energie opwekken. Eén van de werkgroepen van het Bewonersplatform is Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM). 

Zij richt zich op het informeren, inspireren, faciliteren en mobiliseren van bewoners voor het nemen van maatregelen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Het zgn. Glasproject was het eerste project dat werd uitgewerkt. Een aantal vestingbewoners heeft de enkele beglazing in hun woning vervangen door bijvoorbeeld monumentenglas met een hoge isolatiewaarde.

Sinds de energiecrisis zien huishoudens hun energierekening stijgen, ook in Naarden Vesting. Daarom organiseerde de werkgroep namens het Bewonersplatform samen met Wattnu op 31 januari 2023 een bijeenkomst met tips en tricks om energie te besparen.  De Mess was als Energiebespaarcafé de plek waar praktische energie besparingstips werden gedeeld. Denk aan isolatiemaatregelen die makkelijk zelf uit te voeren zijn en relatief weinig kosten. Er werd ingegaan op wat deze maatregelen opleveren en er waren concrete tips voor materialen en werkwijze. Rond 60 aanwezigen waren positief over wat er in dit café werd geboden.  

U kunt hier de presentatie van de bijeenkomst op 31 januari nalezen.

Nieuwe bijeenkomsten

De werkgroep gaat door met het onder de aandacht brengen van duurzaamheid. Informatieavonden maar ook workshops (bijvoorbeeld over dakisolatie) staan op de rol. Middels de nieuwsbrief van het Bewonersplatform blijft u op de hoogte van de data.

In aansluiting op de Algemene Leden Vergadering op 17  april 2023 vindt een korte presentatie plaats over actuele informatie regeling zonnepanelen in de Vesting met medewerking van een energiecoach van Wattnu. Deze presentatie komt direct na de Algemene Leden Vergadering om 19.30 uur. Wilt u deze presentatie bijwonen, meld u hier aan (met of zonder bijwonen ALV).

Het Huis voor Iedereen

Sinds februari 2022 is er een netwerk van vrijwilligers actief in Gooise Meren dat bestaat uit inwoners die samen vluchtelingen en statushouders willen welkom heten als nieuwe buren. De ontmoeting, elkaar beter leren kennen en samen leven staat centraal. De naam van dit Netwerk is ‘Huis voor Iedereen’.  Inmiddels is het Netwerk concreet aan het werk. Niet alleen voor en door  vluchtelingen uit Oekraïne maar ook voor en door statushouders die in onze gemeente een nieuwe toekomst opbouwen.

Samen activiteiten organiseren

De koepelkerk op de Brinklaan te Bussum heeft een ruimte (de Sloep) ter beschikking gesteld. Hier organiseert het Netwerk iedere vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur een ontmoetingsochtend. Het is onze “broedplaats” voor het organiseren van activiteiten waar de ontmoeting centraal staat en die wij samen met inwoners, de oude en de nieuwe, organiseren.

Zoals op 13 februari in de Vesting voor de nieuwe bewoners van Fine en de directe buren. Onze vrijwilliger en bewoner van de Vesting, Ingrid Op den Velde, is hier een van de initiatiefnemers.  Op 23 maart a.s organiseren wij, als netwerk, een grote ontmoetingsavond waarin we, een jaar nadat de oorlog in Oekraïne losbarstte, met de vluchtelingen uit Oekraïne maar ook statushouders die hier afgelopen jaar zijn komen wonen in gesprek gaan onder het thema: “hoe gaat het nu met jou?” Het zal een informele warme bijeenkomst zijn waar ook ruimte is voor muziek en samen eten en drinken. Tegelijkertijd horen we wat mensen werkelijk nodig hebben om hier te kunnen leven en wat zij zelf te bieden hebben. Zo verbinden we ons met elkaar en wordt samenleven makkelijker en vanzelfsprekend. 

Doen wat nodig is

Wij werken uitdrukkelijk samen met de mensen zelf. Want veel van deze mensen willen graag zelf bijdragen. Zij hebben niet alleen vragen om hulp, zij willen en kunnen ook zelf helpen. Er is samenwerking opgezocht met de gemeente, Versa Welzijn, Vluchtelingenwerk Gooise Meren, Bibliotheek, kerkelijke organisaties, liefdadigheidsorganisaties, scholen en andere vrijwilligersinitiatieven die zich met vluchtelingen en statushouders bezighouden. Zo kan het Netwerk snel en flexibel inspelen op wat moet gebeuren en wordt voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan. Door onze contacten met de mensen zelf kunnen wij aan de gemeente en instanties goed en snel signalen doorgeven over wat wel en niet goed gaat in de organisatie, communicatie etc. 

Iedereen doet wat

Alle leden van het Netwerk beschikken weer over een eigen netwerk dat kan worden geactiveerd. Iedereen levert een bijdrage die bij hem of haar past. De een denkt mee, de ander is meer een doener. De een heeft veel tijd, de ander minder. Samen komen we zo een heel eind en kunnen we (indien nodig) aansluiten bij alles wat er door andere initiatieven en door gemeente/welzijnswerk en vluchtelingenwerk wordt gedaan. Op dit moment worden er regelmatig spullen ingezameld die mensen nodig hebben om hun nieuwe huis in te richten of om mee te kunnen doen in de samenleving, denk aan fietsen en laptops. Er wordt vervoer geregeld voor spullen en mensen. Zo halen de vrijwilligers spullen op of worden kinderen van school gehaald zodat ouders kunnen werken. Er wordt gericht kleding ingezameld voor vluchtelingen in de kampen in Griekenland en in de noodopvang locaties in Nederland voor vluchtelingen die vast zijn gelopen in Ter Apel. Deze kleding wordt tevens verspreid onder inwoners in Gooise Meren die het nodig hebben. Een lid van ons Netwerk is een Weggeef-kast gestart in Bussum Zuid. Er is een groep 55+ vrouwen actief als oppasoma’s. Zij passen, onder de naam, Granny’s from Heaven, op kinderen van moeders uit Oekraïne in die in Naarderheem verblijven. Zo  kunnen deze moeders taallessen volgen. Inmiddels past een deel van deze groep ook op kinderen die op de wachtlijst staan voor taalonderwijs op de taalschool De Globe. Dit oppassen, op de school zelf,  is gericht op het spelenderwijs kennis maken met de Nederlandse taal en de kinderen (en hun ouders) een gevoel van veiligheid en warmte te geven die ze ooit in eigen land van oma’s en tante’s kregen. Het gaat hier niet enkel om kinderen uit Oekraïne maar ook uit andere onveilige landen. Een aantal vrijwilligers geven op de opvanglocaties voor Oekraïners taallessen. Of helpen mensen met de weg vinden in de samenleving als buddy. Er zijn inmiddels mensen actief als soort vrijwillige arbeidscoach om mensen te helpen werk te vinden dat past bij hun opleiding en ervaring.  

Contact? 

Heeft u vragen? Krijgt u zin om  zich aan te sluiten? Iedereen is welkom in ons netwerk”.  Samen vormen we een thuis voor Iedereen in Gooise Meren. Komt u gerust vrijdags eens langs in de Sloep, Brinklaan 42 in Bussum om kennis met ons te maken. Of mail Siska de Rijke voor meer informatie: info@siskaderijke.nl

Energie Bespaar Café

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Bekijk hier de presentatie.

Is uw energierekening ook zo hard gestegen? En wilt u meer weten over de mogelijkheden om energie te besparen in uw (monumentale) woning?

Sinds de energiecrisis zien huishoudens hun energierekening stijgen, ook in Naarden Vesting. Bewonersplatform Naarden Vesting en Wattnu organiseren daarom een bijeenkomst met tips en tricks om energie te besparen. Ook in monumenten of woningen met een beschermd stadsgezicht is er veel mogelijk!

Wanneer:                 dinsdag 31 januari om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Waar:                         Podium deMess, Adriaan Dortsmanplein 1-b te Naarden

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond delen we praktische energie besparingstips die vooral van toepassing zijn op woningen in de vesting. Denk aan isolatiemaatregelen die makkelijk zelf uit te voeren zijn en relatief weinig kosten. Zoals bijvoorbeeld radiatorfolie/radiatorventilatoren en het maken van een ‘tiny house’ in de woning.  Op deze avond lichten we toe wat deze maatregelen opleveren en geven we concrete tips voor materialen en werkwijze.

Tenslotte wordt er kort ingegaan op de toekomst van de energievoorziening in Naarden Vesting.

Na afloop van de presentatie is er ruimte voor vragen aan een van de energiecoaches van Wattnu. Zij kunnen ook alles vertellen wat de samenwerking met de gemeente inhoud en welke subsidies er mogelijk zijn.

Hoe helpt Wattnu jou bij energie besparen en het verduurzamen van je woning
 1. Onafhankelijke energiecoach; komt bij je thuis om de energiestaat van je huis te bekijken, een stappenplan te maken en info & tips te geven over subsidies & financieringsmogelijkheden. Indien nodig, kan er ook een warmtescan worden gemaakt om het warmteverlies van de woning op te sporen.
 2. Energiedisplay (in bruikleen); om inzicht te krijgen in gas- en elektriciteitsverbruik.
 3. Collectieve inkoopacties isolatie, glas, een groen dak en zonnepanelen.
 4. Advies voor zon-op-dak middels het 1000-daken project
 5. Ontwikkeling van zon-op-parkeerplaats middels het solar carport project
 6. Informatiebijeenkomsten per wijk.
 7. Project Energiebuddy/klussers om energiearmoede te bestrijden.
 8. Energielessen op basisscholen en voortgezet onderwijs.
 9. Gratis Nieuwsbrief vol energiebesparende nieuwtjes.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk en reserveer meteen een plek. De toegang is gratis, net als koffie en thee.

DeMess is rolstoeltoegankelijk. Wilt u bij aanmelding doorgeven als u met een rolstoel komt?

Heeft u op dit moment al vragen?

Mail dan naar het Bewonersplatform info@bewonersplatformnaardenvesting.nl of naar

Wattnu, Liselotte van der Burgt, Liselotte@wattnu.org

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Bewonersplatform Naarden Vesting, Wattnu en Podium deMess.

Meld u aan via onderstaand formulier.

  heermevrouw