Start inspraakproces BORgronden

Onlangs is de laatste hand gelegd aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de aan de A1 grenzende Naardense nieuwbouwlocatie BORgronden. Het SPvE is opgesteld door de particuliere eigenaren van de BORgronden. De gemeente heeft een eerste versie van het SPvE getoetst, waarna de grondeigenaren het programma hebben aangepast. Het SPvE beschrijft de ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de  stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel de bebouwing als de inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Het is tot en met 20 december mogelijk een inspraakreactie op het SPvE in te dienen.

 Het indienen van een inspraakreactie

U kunt uw inspraakreactie op het SPvE onder vermelding van uw naam en contactgegevens opsturen naar borgronden@gooisemeren.nl. Alle inspraakreacties die we ontvangen, voorzien we van beantwoording in een inspraaknota. Die nota wordt samen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. U vindt het SPvE en bijbehorende quick scans op www.gooisemeren.nl/borgronden.

Informatiemarkt en spreekuren

Om u te helpen zich een goed beeld te vormen van het SPvE organiseren we een informatiemarkt. Deze vindt plaats op donderdagavond 21 november, in het gemeentehuis te Bussum. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen. Er staan panelen met informatie over verschillende onderwerpen van het SPvE. Onze beleidsmedewerkers zijn aanwezig om toelichtingen te geven. Heeft u naar aanleiding van het lezen van het SPvE of uw bezoek aan de informatiemarkt nog specifieke vragen over het SPvE? Dan bieden wij u de mogelijkheid om langs te komen op het spreekuur over het SPvE. Die vinden plaats maandag 2 en dinsdag 3 december tussen 16.00 en 19.00 uur. U moet zich hiervoor inschrijven en uw datum- en tijdsvoorkeur aangeven via www.gooisemeren.nl/aanmeldenborgronden.

Hoe gaat het daarna verder? 

De inspraakreacties kunnen voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding zijn om het SPvE op onderdelen aan te passen. Het SPvE wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.