Agenda ALV

Datum: 16 april 2019

Locatie: Weegschaalmuseum

 1. Opening
 2. Notulen ALV 20 november 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Overzicht activiteiten 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Rapport Kascommissie
 7. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2018
 8. Besluit dat er in 2019 geen contributie geheven zal worden
 9. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
 10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
 11. Begroting 2019
 12. Geplande activiteiten in 2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting