Agenda ALV 2023

Agenda Algemene Leden Vergadering 2023

17 april 2023 in Het Huis van de Stad (aanvang 18.30)

De ALV is inmiddels gehouden in het bijzijn van ca 10 aanwezige leden. Link van de presentatie: Presentatie ALV 17 april 2023

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 5 september 2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Overzicht activiteiten 2022
 5. Financieel Jaarverslag 2022
 6. Rapport Kascommissie
 7. Goedkeuring financiële jaarstukken 2022: Realisatie BPV 2022 & Begroting BPV 2022
 8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2022
 9. Besluit dat in 2023 geen contributie geheven zal worden
 10. 2023:
  1. geplande activiteiten
  2. presentatie Duurzaam Monument
  3. Goedkeuring begroting BPV 2023
 11. Herbenoeming kascommissarissen: Mr. H. Carlier en B. van der Spelt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Verslag vastgelegd in notulen: Notulen ALV 17 april 23 BWPNV