Agenda ALV 2020

Agenda Algemene Leden Vergadering

14 september 2020 van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk Naarden

 1. Opening
 2. Akkoord leden dat ALV na mei 2020, dus heden gehouden wordt
 3. Notulen ALV 16 april 2019
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Overzicht activiteiten 2019/20
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Rapport Kascommissie
 8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019
 9. Besluit dat in 2020 en 2021 geen contributie geheven zal worden
 10. Rooster van aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
  1. Benoeming Fleur Lempers
  2. Terugtreden: Fiona de Vilder, Nico Rost Onnes en Suze ten Kroode
  3. Rooster van aftreden
 11. Begroting 2020
 12. Geplande activiteiten in 2020/21
 13. Rondvraag
 14. Sluiting