Huishoudelijk reglement

Woongebied

Artikel 1

Het woongebied omvat het beschermd stadsgezicht van de Vesting Naarden

Artikel 1a

De Vereniging stelt zich ten doel een platform te zijn voor alle bewoners binnen het stadsgezicht van de Vesting Naarden, bovendien een platform te bieden voor communicatie, overleg en samenwerking met de Gemeente van waaruit door wederzijdse actieve opstelling de gezamenlijke betrokkenheid van leden en Gemeente bij het behoud en de ontwikkeling van het leefgebied wordt vergroot.

Onderstaande doelen kunnen aandachtsgebieden zijn:

  • verbetering leefomgeving
  • aandacht voor milieu en duurzame ontwikkeling
  • (aandacht voor) sociaal netwerk, waaronder burenzorg
  • veiligheid, samenwerking politie en burger, buurtpreventie
  • verkeer/parkeren

Leden

Artikel 2

Het lidmaatschap, genoemd in artikel 5 van de statuten, wordt verkregen door een schriftelijke aanmelding of een aanmelding per email bij de secretaris en een besluit van toelating door het bestuur.

Artikel 3

De gevallen, waarin het lidmaatschap eindigt, zijn beschreven in artikel 7 en 8 van de statuten. Ontzetting kan geschieden op voordracht van het bestuur of van tenminste een/vierde deel van de leden. Deze voordracht moet tenminste één maand vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend, zodat deze voordracht bij de oproeping aangekondigde te behandelen onderwerpen vermeld staat. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen tot de algemene ledenvergadering over de voordracht tot ontzetting heeft beslist

Bestuur

Artikel 4

Het aantal bestuursleden is bij voorkeur oneven. Tussentijdse opengevallen plaatsen kunnen door één der overige bestuursleden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden ingenomen.

Artikel 5

Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld. De voorzitter en de secretaris treden niet gelijktijdig af.

Artikel 6

Het bestuur kan zich desgewenst door deskundigen laten voorlichten; het kan eveneens een werkgroep instellen voor bepaalde onderwerpen.

Artikel 7

Bestuursvergaderingen worden naar behoefte door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 8

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het behartigt de belangen van de vereniging en de leden binnen het raam van zijn bevoegdheden.

Artikel 9

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en samen met het bestuur aan de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten, tenzij door het bestuur anders wordt besloten. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij het leiden van de vergaderingen stelt hij de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering daarin wijzigingen aan te brengen. Bij belet van de voorzitter neemt een ander bestuurslid deze taken over.

Artikel 10

De secretaris voert de correspondentie. Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en houdt een lijst aan van de namen en adressen van de leden. Hij maakt notulen van alle vergaderingen. In de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur een jaarverslag uit.

Artikel 11

De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert hiervan een regelmatige boekhouding. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en overige vorderingen. Geldmiddelen, die niet nodig zijn voor de betaling van lopende uitgaven, belegt hij overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. In de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van het financiële beleid. Ook dient hij dan namens het bestuur een begroting in van inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedéchargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering.

De penningmeester verschaft de Gemeente inzicht in het jaarverslag.

Werkgroepen

Artikel 12

Voortvloeiende uit de in artikel 1a genoemde aandachtsgebieden kan het bestuur werkgroepen instellen. Overleg met de werkgroepen vindt periodiek plaats met het bestuur.

Ledenvergadering en stemmingen

Artikel 13

In de algemene ledenvergaderingen hebben uitsluitend leden stemrecht. Besluiten worden genomen met inachtneming van artikel 14 van de statuten. Stemmen bij volmacht is mogelijk, indien voor de stemming een schriftelijke machtiging bij het bestuur is ingeleverd.

Artikel 14

In geval van een vacature in het bestuur kunnen kandidaten zowel door het bestuur als door de leden worden voorgesteld. De kandidatuur dient tevoren schriftelijk aan het bestuur te zijn opgegeven. De algemene ledenvergadering besluit over de invulling van de vacature. De vacature dient in de oproeping voor de algemene ledenvergadering te worden vermeld.

Artikel 15

De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten tot heffing van contributie en de hoogte daarvan vervolgens jaarlijks vaststellen.

Kascommissie

Artikel 16

Het bestuur doet een voorstel tot benoeming van de leden van de kascommissie aan de algemene ledenvergadering. De kascommissie dient uit tenminste drie leden te bestaan. De algemene ledenvergadering dient met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur. Indien de vergadering niet akkoord gaat, kan de vergadering zelf een voordracht opmaken.

Slotbepalingen

Artikel 17

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de leden, indien deze een gevolg is van bevoegdelijk door haar genomen of nagelaten besluiten of verrichte of nagelaten handelingen.

Artikel 18

Het bestuur zal op verzoek van de leden hun een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter beschikking stellen. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en huishoudelijk reglement te kennen.

Rooster van aftreden

Artikel 19

Voorzitter Fiona de Vilder, 1 juli 2019 (herkiesbaar)

Secretaris Esther Menken, 1 juli 2018 (herkiesbaar)

Penningmeester Guide Bartelet, 1 januari 2019 (herkiesbaar)

Lid Nico Rost Onnes, 7 maart 2018 (herkiesbaar)

Lid Suze ten Kroode, 1 april 2018 (herkiesbaar)

Lid Minke Temme, 1 november 2019 (herkiesbaar)