Bijeenkomst horecabeleid Gooise Meren 8 mei

De gemeente heeft samen met horeca-ondernemers en inwoners gewerkt aan nieuw horecabeleid voor Gooise Meren. Op woensdag 8 mei 2019 kunt u een toelichting krijgen op het nieuwe beleid. Aansluitend is er voor ondernemers en inwoners gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Bussum en begint om 10.00 uur. Meld u aan via secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl​​​​​​​.

Lees hier: Horecabeleid Gooise Meren 2019-2023 concept

Plannen herontwikkelen Stadskantoor unaniem aanvaard

Op 4 april jl zijn tijdens de Raadsvergadering Gooise Meren alle voorstellen met betrekking tot het woonproject Hart van Naarden unaniem aanvaard.

Dit punt stond als volgt op de agenda van de GM Raad:

Vaststellen Verklaring van geen bedenkingen her-ontwikkelen locatie voormalig Stadskantoor Naarden (1261726)

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Raadhuisstraat 2 te Naarden

CONCEPTBESLUIT op aanvraag om omgevingsvergunning

BLVC plan  (Plan: Bereikbaarheid/ Leefbaarheid / Veiligheid / Communicatie – gedurende de sloop en bouw)

Ruimtelijke Onderbouwing Herontwikkeling Stadskantoor Naarden

Plattegronden dak gevelaanzichten doorsnedes details

Nota van zienswijzen met beantwoording

 

Parkeren in de vesting

Voor de ene vestingbewoner is parkeren iets moeilijker dan voor een ander. Ieder heeft er zijn eigen mening over.

De gemeente Gooise Meren is bezig een parkeervisie te ontwikkelen voor alle kernen. De werkgroep ‘Parkeren’ werkt intensief met de gemeente en de ingeschakelde adviesbureau’s om voor de vesting de belangen van de bewoners zeker te stellen. Medio april ontvangt u een enquete in de (mail)bus over parkeren in de vesting. Het onderzoek heeft als doel te inventariseren of vestingbewoners problemen ervaren bij het parkeren. Naar aanleiding van de resultaten van de enquete organiseert het Bewonersplatform vervolgens een avond waarbij alle inwoners input kunnen leveren.

Hoe meer bewoners input leveren, hoe representatiever de uitkomst. We roepen dan ook iedereen op om deel te nemen aan de enquete.

Het onderzoek dient als hulpmiddel bij het besluit van de gemeente of in de toekomst in de vesting betaald parkeren en/of parkeervergunningen zullen komen. Of dat er helemaal niets verandert.

Horeca Beleid Gooise Meren 2019-2023

Onze gemeente heeft haar visie op ondernemerschap geformuleerd in “Economische Visie Gooise Meren 2040 – Ruimte voor Ondernemerschap” van oktober 2017. Visie op Horeca wordt in dat document nadrukkelijk behandeld.

Momenteel wordt gewerkt aan “Horeca Beleid Gooise Meren 2019 – 2023”. Daarin komt Horeca- beheer dat zich bezig houdt met veiligheid, overlast en gezondheid aan de orde. Het bestaande beleid van de verschillende kernen wordt er in vastgelegd en hier en daar aangescherpt.

De werkgroep ‘Horeca/Toerisme en Terrassen’ maakt deel uit van de kerngroep welke dit plan ontwikkelt.

Eind mei vorig jaar is het proces gestart. Gemeente heeft vervolgens interviewrondes gehouden met ondernemers en ronde tafel gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners. Daarin ondersteund door adviesbureau Seinpost. Nu zal naar verwachting eind april het Concept Beleidsplan in een plenaire bijeenkomst met ondernemers en met u, bewoners, worden behandeld. Deze leidt tot een definitieve rapportage voor College van B&W, Raadscommissie en Gemeenteraad.

“Gooise Meren staat voor Kwaliteit”. Dat is wat in de gemeentelijke visie op ondernemerschap is geconstateerd.

In het voorliggende Horeca Beleidsdocument wordt onze kwaliteit van wonen in relatie tot horeca nadrukkelijk verbonden aan de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Het is van belang dat de nota deze doelstelling nadrukkelijk vaststelt.

Bij de uitgangspunten voor nieuw beleid komt handhaving aan de orde. Een gevoelig onderwerp waarover wordt verwoord dat er beperkte middelen zijn en er een noodzaak tot focus is. Goede samenwerking tussen betrokkenen is hier voorwaarde voor succes. Er is aandacht gevraagd voor praktische invulling ter verbetering.

In de aanloop naar de plenaire bijeenkomst eind april, waarvoor u door de gemeente zal worden uitgenodigd, krijgt u te horen waar het Beleidsdocument kan worden ingezien en zullen wij u vanuit het bewonersplatform nog nader informeren.

Heeft u na lezing van het voorgaande vragen of opmerkingen dan kunt u die richten aan info@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Fiets mee op 27 maart!

Op woensdag 27 maart wordt het evenement ‘Opening Fietsseizoen’ georganiseerd. Vanuit drie startlocaties (Muiderberg De Rijver, Naarden De Lunet en Bussum De Palmpit) gaan drie fietsgroepen een korte fietstocht maken onder leiding van een Buurtsportcoach. Rond 12.00 uur komen de drie groepen samen voor de lunch en het middagprogramma in Naarden-Vesting.
Na dit evenement willen we in april nieuwe fietsgroepen gaan opstarten met wekelijkse of 2-wekelijkse fietstochten. In Naarden zal deze nieuwe fietsgroep vanaf De Lunet gaan starten. Daarom krijgen de buurten Naarden-Vesting, Rembrandtpark en Componistenkwartier als eerste de gelegenheid in te schrijven voor dit evenement.
Meer info lezen en aanmelden kunt u hier.

Landelijke opschoondag 23 maart

Op zaterdag 23 maart is de 17e editie van de Landelijke Opschoondag.

Het thema is dit jaar ‘Iedereen doet mee’. Jong en oud, van individu tot maatschappelijke organisatie, via de plaatselijke voetbalvereniging en basisschool. Meer dan honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt.

Wilt u in Naarden Vesting aan de slag? Meld u aan bij het Bewonersplatform.

Algemene Leden Vergadering op 16 april

Op dinsdagavond 16 april 2019 houden we onze Algemene Leden Vergadering in het Weegschaalmuseum Naarden Vesting.

Dit is een formele aangelegenheid waarbij het bestuur verantwoording aflegt. Leden van het Bewonersplatform Naarden Vesting zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Meldt u zich dan aan via de onderstaande button vóór 6 april.

Aanvang: 20.00 uur.

Bekijk vooraf vast de agenda.

AANMELDEN ALV 2019

InitiatievenCafé donderdag 28 februari

Op 28 februari a.s. vindt een nieuw initiatief van het platform plaats. Wij hopen van harte dat je aanwezig kunt en wilt zijn.

Zoals je weet is het platform opgericht om meer MVO in Gooise Meren te brengen. De afgelopen negen jaar is dat gebeurd door ruimte te bieden aan maatschappelijke organisaties en ondernemers en hen verder te helpen door de Meet & Match-diners waarbij de deelnemers onderling matches konden sluiten en konden netwerken.

Met de inhoud van de matches hebben we ons weinig bemoeid. Het nakomen van de matches vinden we belangrijk maar we hebben niet kunnen monitoren hoe de matches hebben bijgedragen aan MVO in de gemeente.

Buiten de diners zijn er door (leden van) het platform verschillende initiatieven opgestart of is er bijgedragen aan initiatieven. Voorbeelden zijn de Wereld BBQ, het Wereld Muziek Festival, Zina’s reis, World Cleanup Day e.d. Hier zijn we ook trots op.

Graag helpen wij mensen en organisaties met het bereiken van hún MVO-doelen. Dus heb je een idee, of heb je tijd of expertise, of wil je anderszins bijdragen aan de lokale samenleving? Kom dan de 28e!

Op die avond starten we met een inventarisatie van ideeën. We selecteren diegene waar de meeste aanwezigen enthousiast van worden en vervolgens werken we een actieplan uit om te zorgen dat deze plannen ook werkelijkheid gaan worden.

Ben je al verder dan alleen een idee? Kom dan ook!

Heb je geen idee maar wel tijd of kennis? Wees welkom.

We starten donderdag 28 februari om 19:30 en eindigen rond 21:30 uur.

De locatie is Activiteitencentrum Jan Ligthart van Sherpa, Brinklaan 36A in Bussum.

Voor vragen? jochum@jarigsma.nl of 06-26088604

Groet,

Lisa Schonewille
Catharina van der Meer
Dirk-Jan Methorst
Bart Doornbos
Paul Ricken
Merijn Corsten
Raquel van Oijen
Jochum Jarigsma

Platform Maatschappelijk Ondernemen
www.platformmvo.nl